Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Den 10. Svědectví vydávané se zápalem

10 dní v hornej miestnosti - Mark A. Finley


Register - na začiatok na začiatok

Den 10. Svědectví vydávané se zápalem

Představ si, jak mohli učedníci na velké pověření reagovat. Úkol se zdál nepředstavitelný. Pověření roznést evangelium po celém světě se zdálo nemyslitelné naplnit. Jak by mohla tak malá skupinka učedníků ovlivnit svět? Římská společnost prvního století se vyznačovala intrikářstvím v politice, v jádru byla materialistická, zhýralá, pyšná, konzumní, hluboce nemorální a nábožensky plná pověr. Ani Jeruzalém se svou tisíciletou historií se nejevil jako úrodné místo, kde by se mohlo evangeliu dařit. První následovníci Krista, pokud měli „jít“ a přinést světu evangelium, museli chodit pěšky. Splnit úkol se jevilo nemožné.

Velké poslání a velké zaslíbení

Naštěstí velké poslání bylo doprovázeno i velkým zaslíbením. Pán Ježíš řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte! Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ (Mt 28, 18-20) Později dodal: „Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“ (Sk 1,8) Velké poslání mohlo být uskutečněno pouze v síle Ducha svatého! Učedníci měli svědčit ne ve své, ale v Jeho síle. Měli jít kupředu naplnění silou Ducha a Duchem vedení. Úspěch jejich práce závisel na přítomnosti Ducha svatého.

Jaký byl výsledek vylití Ducha svatého o letnicích? Dobrá zpráva o vzkříšeném Spasiteli se šířila po celém tehdejším známém světě. Učedníci přinášeli poselství o zachraňující milosti se srdcem naplněným mocí tohoto poselství. Církev se setkávala s obrácenými lidmi všude. Navraceli se i ti, kdo dříve odpadli. Hříšníci se spojovali s věřícími a hledali drahocennou perlu. Někteří tvrdí oponenti evangelia se později stali nejhorlivějšími zastánci. Naplňovalo se proroctví: „Ten, kdo je slabý, … bude jako David; a dům Davidův … jako anděl Páně.“ (Zach 12,8) „Každý křesťan viděl ve svém bratrovi zjevení božské lásky a dobroty. Jen jedno bylo důležité, jen jedno stálo za námahu: všichni věřící chtěli odrážet Kristovu povahu a usilovat o rozšíření jeho království.“ (AA 48)

Moc Ducha svatého, vylitá na učedníky o letnicích, je uschopnila nést evangelium do světa. Duch svatý dal sílu svědectví učedníků a výsledek se dostavil: srdce byla dotčena. Život mnoha lidí se změnil a tisíce lidí bylo pokřtěno v jednom dni. A nejen to. Úspěch v evangelizaci pokračoval a v několika dalších letech byly připojeny další tisíce lidí. Kniha Skutků 4,4 už hovoří o pěti tisících, Sk 6,7 mluví o tom, že „počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal“. Podle Sk 9,31 vznikly sbory po celém Judsku, Galileji i Samaří a stále se rozrůstaly. Evangelium pronikalo přes kulturní, národní a liturgické bariéry. Petr byl obdivuhodným způsobem přiveden ke Korneliovi, italskému setníkovi, který hledal pravdu a Filip vysvětloval tajemství kříže Etiopanovi, který se vracel z Jeruzaléma ovlivněný tím, s čím se tam setkal. Kniha, kterou nazýváme „Skutky apoštolů“ by se ve skutečnosti měla jmenovat spíše „Skutky Ducha svatého“.

Důvod vylití Ducha svatého - vydávání svědectví

Když sbor má malý zájem o vydávání svědectví, svědčí to o malém působení Ducha svatého v tomto sboru. Proč by měl Pán Bůh vylévat svého Ducha v plnosti, když jeho lid má jen malý zájem o vydávání svědectví? Moc Ducha svatého sama o sobě není tím vrcholem. Pozdní déšť je zaslíbený proto, aby církev dokončila svoje poslání a přinesla světu evangelium. Modlitby bez svědectví by mohly vést k sobecky zaměřenému fanatismu. Studium Bible bez vydávání svědectví může vést k pocitu vlastní spravedlnosti a formalismu. Farizeové se modlili a studovali Písma celé hodiny každý den, ale přesto Pána Ježíše zavrhli a poslali na smrt. Proč? Z jednoho prostého důvodu. V jejich soběstředném životě nebylo místa pro nesobeckého Mesiáše.

Naproti tomu vydávání svědectví stravuje a usmrcuje každé sobectví. Ze srdce vycházející modlitby, vážné biblické studium a vydávání svědectví se zápalem – to jsou klíče k pravému oživení. Základním důvodem pro modlitbu a studium Bible je umožnit Kristu, aby nás k sobě blíže přivinul, a aby nám mohl s důvěrou svěřit moc Ducha svatého k vydávání svědectví. Dar Ducha svatého nebude vylit proto, aby glorifikoval naše ego. Nebude nám dán proto, aby proměnil samolibé členstvo sborů a udělal z nich horlivé svědky. Toto je výsledkem působení Ducha svatého v raném dešti. Ten nás přesvědčuje o hříchu, posiluje, abychom čelili útokům nepřítele a abychom si srovnali své priority k vydávání svědectví. Pozdní déšť dokončí dílo Boží milosti v našem životě a ve světě. Je nám řečeno, že:
„Nemají-li členové Boží církve již dnes živé spojení se zdrojem veškerého duchovního růstu, nebudou na dobu žně připraveni. Nedbají-li na to, aby byly jejich lampy neustále připravené a hořely, nedostanou žádnou větší milost v době, kdy ji budou obzvláště potřebovat. Pouze ti, kdo neustále, znovu a znovu přijímají novou milost, budou mít tolik síly, kolik jí na každý den potřebují a kolik jí jsou schopní využít. Neočekávají, že v budoucnosti obdrží zvláštní duchovní moc, která je vybaví zázračnými schopnostmi, nezbytnými pro záchranu lidí, ale denně se odevzdávají Bohu, aby je mohl činit použitelnými nástroji. Každý den využívají příležitostí ke službě, které se jim v okolí nabízejí. Každý den svědčí o Pánu, ať se nacházejí kdekoli – při běžných pracích v domácím prostředí, nebo při veřejně prospěšné činnosti.“ (AA 55)

V horní místnosti se učedníci oddali úkolu přinést evangelium světu. Osobní agendu dali stranou a rozhodli se v první řadě dokončit Kristův plán. Své osobní plány podřídili velkému plánu svého Pána. Opustili své lidské ambice, aby pohnuli dopředu s plánem Kristovým zachránit lidstvo. Horlivě se dělili o dobrou zprávu o Kristu, který proměnil jejich život. Jediná touha spolkla všechny ostatní – totiž naplnit Kristovo poslání a zvěstovat poselství světu.

Co je tvojí největší životní touhou? Toužíš po daru Ducha svatého, aby zmocnil tvoje svědectví? Dělíš se pravidelně o svoji víru s ostatními? Kdybys byl soudem souzen proto, že ses dělil o víru s ostatními, měli by proti tobě dost důkazů, aby tě usvědčili? Duch svatý v pozdním dešti bude vylit na ty, kdo svědčí o Ježíši, aby jeho dílo na zemi mohlo být dokončeno a abychom mohli jít domů. Chceš si znovu ve svém životě utřídit své priority a dát Bohu slib, že chceš být jeho věrnějším svědkem? Jsi ochoten se odevzdat Duchu svatému, aby tě použil tak, jak bude chtít, abys byl jeho svědkem? Jsi ochoten odložit své vlastní plány a oddat svůj život jediné věci, na které opravdu záleží a to je získání ztracených pro Ježíše? Naše životní okolnosti se různí. Rozdílné jsou i naše pracovní a rodinné odpovědnosti. Všichni nemohou dělat totéž. Jednoduše ale řekni Bohu, že toužíš po tom, dělit se o jeho lásku a jeho slovo a pros jej, aby tě vedl.

Z pohledu Ducha proroctví

Pozorně si prostuduj následující oddíl z knihy Poselství pro kazatele (TM 511-512; 174-176)

Boží vůlí pro nás, kteří dnes žijeme, je prosit o Ducha svatého. Pros o jeho požehnání. Je čas, abychom byli vroucnější a oddanější. Je nám svěřeno těžké, ale radostné a slavné dílo – zvěstovat přicházejícího Spasitele ztracenému a v temnotě se nacházejícímu světu. Máme zvěstovat zvláštní pravdy pro tuto dobu. (str. 512) Pro tento úkol je vylití Ducha svatého naprosto nezbytné. Měli bychom o něj prosit. Pán očekává, že o něho prosit budeme. Dosud jsme neprosili celým srdcem.

Co mohu říci svým bratrům ve jménu Páně? Jak velkou část našeho úsilí jsme vykonali v souladu se světlem, které nám Pán seslal? Nemůžeme být závislí na formách a vnější mašinerii. To, co potřebujeme, je oživující vliv Ducha svatého. „Ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin.“ (Zach 4,6) Neustále se modlete, bděte a pracujte v souladu se svými modlitbami. A když se modlíte, věřte a důvěřujte Bohu. Žijeme v době pozdního deště. Pán chce v hojné míře udělit svého Ducha.

Pokud se dovoláváme zaslíbení Ducha svatého ve víře, (str. 175) pak sebou přinese všechna další požehnání. Díky obratným úskokům nepřítele je mysl Božího lidu, jak se zdá, nechápavá a není schopná si Boží zaslíbení přivlastnit. Zdá se, že se domnívají, že na žíznivé duše spadne jen malá sprška milosti. Lid Boží si zvykl spoléhat jen na vlastní úsilí, a že z nebe může počítat jen s malou pomocí. Výsledkem je to, že mají jen málo světla, které by přinesli jiným lidem, kteří hynou v bludu a temnotě. Církev byla dlouho naplněná pouze trochou Božího požehnání. Věřící necítili potřebu dosáhnout výsad, které byly pro ně zakoupeny za nekonečnou cenu. Jejich duchovní síla byla slabá, jejich zkušenosti trpasličí a zmrzačené a jsou diskvalifikovaní pro dílo, které Pán po nich požadoval. Nejsou schopni představit velké a slavné pravdy Božího svatého slova, které by přesvědčily a obrátily duše skrze působení Svatého Ducha. Moc Boží čeká na jejich prosby a přijetí. Pak přijdou žně radosti těm, kteří rozsévají svaté símě pravdy. „Ten, který chodí, aby drahocenné símě rozhodil, ten se jednou s jásotem vrátí, aby své snopy shromáždil.“ (Ž 126,6)

Z chování církve získal svět domnění, že Boží lid je naprosto bez radosti, že služba Kristu je neatraktivní a že trocha Božího požehnání je udělována příliš draze. Zdůrazňováním našich zkoušek a těžkostí chybně representujeme Boha a Pána Ježíše. Cesta k nebi se zdá neatraktivní díky temnotě, která oklopuje duši věřícího a mnozí se zklamaně odvracejí od služby Bohu. (str. 176) Ale když takto představují Krista, jsou to vůbec věřící?  Skuteční věřící spoléhají na Boží zaslíbení a Duch svatý je nejen jejich karatelem, ale i utěšitelem.

Pokud si chce křesťan vybudovat silný a souměrný charakter, pokud má být skutečně vyvážený ve své náboženské zkušenosti, musí nejdříve vybudovat solidní základ. Jen tak bude člověk připraven naplnit požadavky pravdy a spravedlnosti, jak jsou představené v Bibli, protože bude podpírán a posilován Božím Duchem. Pravý křesťan spojuje dohromady něžné city s neochvějnou věrností Bohu. Nikdy se nestane zrádcem posvátné důvěry. Ten, kdo je naplněn Duchem svatým, má velkou kapacitu srdce a rozumu spolu se silou vůle a předsevzetí, která jsou nepřemožitelná.

Aplikace Božích rad

Je vylití pozdního deště budoucí událostí, která výhradně záleží na Bohu? Je vylití Ducha svatého v době konce něčím, na co máme nečinně čekat, dokud nepřijde ta pravá chvíle? Čeká Bůh s vylitím Ducha svatého na nějaký okamžik, až se naplní nějaké události předpovězené proroky? V dnešní kapitole si všímejme načasování vylití Ducha svatého.

1. Jakou radu dostáváme v Božím slově ohledně daru Ducha svatého? (Zach 10,1; Oz 10,12)
2. Kdy je čas pozdního deště? (TM 511-512)
3. Jaký důsledek má nedostatek moci Ducha svatého? (TM 174-175)
4. Jaké zaslíbení, týkající se daru Ducha svatého, jsme od Pána dostali? (TM 175)

Celé nebe očekává vylití Ducha svatého. Pokud hledáme Boha v pokoře, vyznáváme své hříchy, koříme svá srdce a podřizujeme svůj život záměru stanovenému Bohem, Bůh se projeví mocně. Udělá pro nás to, co my sami pro sebe nejsme schopni udělat. Jeho láska pak bude zjevena světu. Množství se bude radovat v jeho pravdě. Dílo na zemi bude brzy dokončeno a Pán Ježíš přijde.

Hledání hlubší zkušenosti

Toužíš po hlubší zkušenosti s Bohem? Cítíš potřebu, aby Duch svatý mocně působil ve tvém vlastním životě? Chceš se podílet s Kristem na závěrečném díle na konci dějin v závěru pozemské historie? Toužíš po vylití Ducha svatého v pozdním dešti a dokončení díla Božího na zemi?

V deseti kapitolách této knihy jsme studovali, jak se připravit na vylití Ducha svatého v pozdním dešti. Duch svatý se dotýkal našich srdcí. Cítili jsme jeho přítomnost. Vedl nás k hlubšímu odevzdání. Návyky a postoje, kterých jsme si ani nebyli vědomí, najednou vyplavaly na povrch. Hříchy, kterých jsme se dlouho drželi, byly odloženy. Klekávali jsme před Bohem, činili jsme pokání ze svých hříchů a vyznávali, kolikrát jsme ho zarmoutili. Viděli jsme, jak při našich setkáních je přítomen a ze setkání jsme se vraceli duchovně povzbuzení a duchovně obnovení.

Možná si říkáš, jak si tuto zkušenost udržet? Co konkrétního mám nyní dělat, abych si udržel hluboké společenství s Bohem? Naštěstí, jsou zde některé věci, které můžeme dělat. Ve dnech co jsou před tebou, můžeš dělat tři konkrétní věci, abys dále duchovně rostl do podoby Pána Ježíše.

1. Odděl si každý den určitý čas k modlitbě. Když budeš poklekat před Jeho trůnem, denně ti bude udílet svého Ducha. Dovolávej se zaslíbení z Lk 11,13: „Jestliže vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí.“ Vyber si přítele modlitebníka, nebo se připoj k modlitební skupině a každý týden se spolu setkávejte. Modlitební setkání se stanou kotvou tvé víry. Rozhodni se každý den trávit čas studiem Božího slova. Duch svatý nás naplní svou přítomností, když naplníme svou mysl Božím slovem. Jsme změnění, proměnění a obnovení Božím slovem. Apoštol Petr, který prožil život proměňující letnice, připomíná křesťanům, že jim byla dána „vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.“ (2.Pt 1,4) Toužíš zaměřit celý svůj život na Pána Ježíše a budeš přemýšlet o Jeho životě, jak je popsán v evangeliích? Tebe samého pak bude inspirovat jeho láska a povede tě dál na cestě víry. Osobní ztišení u Božího slova je základem pro skutečný duchovní růst.

2. Ať je vydávání svědectví součástí tvého každodenního života. Hledej příležitosti, kdy by ses mohl podělit o svoji víru. Křesťané co svědčí, jsou křesťané, kteří rostou. Zapoj se do služby v oblasti vlastního sboru. Protože je „blahoslavenější dávat než brát“ (Sk 20,35), když se dělíš o Ježíšovu lásku s druhými, patříš mezi „blahoslavenější“. Vydávání svědectví hubí sobectví až na smrt. Vede nás k hlubší závislosti na Bohu. Vede nás na kolena, abychom hledali jeho sílu a pak zase k Bibli, abychom získali odpovědi na otázky, které nám lidé kladou. O letnicích bylo záměrem Ježíšových zaslíbení posílení učedníků, aby zanesli evangelium do světa prvního století. Smysl vylití Ducha svatého v poslední generaci je posílit Boží lid, aby dílo dokončil – tedy posílit církev ke svědectví.

Chceš se podílet na něčem velikém a pracovat pro Boha? Chceš se připojit k duchovně rostoucím členům církve, kteří hledají Boha na modlitbě, dávají přední místo studiu Božího slova a vydávání svědectví?

Jestli po tomto toužíš, chceš se sklonit na modlitbě právě nyní a Bohu se odevzdat? Když to učiníš, náš Pán odpoví z nebe a mocně pohne tvým životem. Modlím se za to, ať Duch svatý naplní tvůj život a abys byl Božím vyslancem k oživení ve vlastní rodině, místním sboru i ve tvém okolí.

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Den 10. Svědectví vydávané se zápalem - 10 dní v hornej miestnosti - Mark A. Finley