Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Boží zákon - Desatoro právo

Pravda desatoro

585_desatero_bozich_prikazani.jpg

Boží zákon - Desatoro právo

Pridané: 19.04.2011
Zobrazenie: 750827x
Témy: Pravda desatoro
PrintTisk

Prečítajte si desať Božích prikázaní, ako dal Boh Mojžišovi na hore Sinaj. To je správne poradie a znenie Desatora.

Nikto nemá právo vykonať zmeny v zákone, žiadna osoba, nie náboženskú autoritu a tradíciu. Kto bude počúvať Boha, nášho Stvoriteľa, alebo muž, tradície?

Exodus 20,1-17

Boh prehovoril všetky tieto slová:

1 "Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, domu otroctva. Nemáte žiadne iné bohov okrem mňa.

2. Nevygeneruje modla v podobe čohokoľvek hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nie nie klaňať sa im, a slúžiť im, lebo ja Hospodin, tvoj Boh, som žiarlivý Boh. Trestať neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a ukazuje milosrdenstvo tisícom tých, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.

3 nepoužívajú vaše meno Hospodina, svojho Boha nadarmo, pre tých, ktorí by sa jeho meno nadarmo, by Pán nenechá bez trestu.

4 Pamätaj na deň odpočinku, že ti má byť svätý. Šesť dní budeš pracovať a robiť všetku svoju prácu: ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť žiadnu prácu - ty, tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, prisťahovalec v tvojich bránach. V šiestich dňoch učinil Hospodin nebo i zem, more a všetko, čo v nich, v siedmy deň odpočinul. Preto ho Pán požehnal a posvätil ho.

5 Cti svojho otca i matku, nech ste kdekoľvek žiť dlho na zemi, čo vám dáva Hospodin, tvoj Boh.

6., nezabíjajte.

7. No cudzoložstva.

8 Nie je stealingl.

9 Neklam o svojom blížnom.

10 závisti domu svojho blížneho. Závisť žene svojho blížneho, jeho otroka, jeho slúžka, po jeho býkovi ani somár - nie závisť svojho blížneho nič. "

Už v Starom zákone Daniel videl, že sa moc k zmene zákona. Iba prikázanie času je štvrtý prikázaní -. Pamätaj na sobotný deň aby ​​si ho svätil

Daniel 7,23-25 Štvrté zviera je štvrté kráľovstvo na zemi, ktorý je odlišný od všetkých ostatných: zachvátil celú krajinu, pošliapať ho a rozdrviť. Desať rohov je desať kráľov, ktorí sa vynorí z tohto kráľovstva. Po nich iný kráľ vzniknú, sa líši od tých predchádzajúcich, a zosadí tri kráľa. Bude reč proti Najvyššiemu, budú svätí byť zle a pokúsiť sa zmeniť časy a pravidlá. (New International Version: pokúsi sa zmeniť doby a zákon.)

Čo povedal Ježiš o práve? To bude všetko platiť a na ako dlho?

Matúš 5,17-19 - "Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov som neprišiel zrušiť, ale naplniť Veru hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem pominú, nie .. Najmenší list, nie jediná čiarka zo zákona, pred tým, než všetci prídu pravdivý. Každý, kto by odstránil jeden z týchto najmenších prikázaní a učí ľudí v kráľovstve nebeskom je považovaný za najmenší.

Ako dôležitá je Boží zákon?

Lukáš 16,17 - ale skôr z neba a zem pominú, ako prestať platiť jeden bod zákon!

Vypúšťa vieru v Ježiša a Jeho milosť práva?

Rimanom 3,31 - Rušíme teda vierou zákon? V žiadnom prípade! Naopak, zákon.

Čo napísal apoštol Pavol zákona?

Rimanom 7,12 -, ale zákon je svätý, prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré.

Ako mám vedieť, láska k Bohu a svojim blížnym?

1 John 5,2-3 - Len preto, že milujeme synov Božej, je rozpoznaný tým, že milujeme Boha a plniť Jeho prikázania. Láska k Bohu je to, že robíme jeho prikázania - a jeho prikázania nie sú ťažké.

Plný Ježiš zhrnul prikázania lásky do slov, rovnako ako tomu bolo v Starom zákone, Joshua.

Matúš 22:37-40 - Ježiš povedal: Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto je prvá a najväčšie prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako sám seba. V týchto dvoch prikázaniach závisí celý Zákon i Proroci.

Joshua 22,5 - Stačí pozorne sledovať prikázania a zákon, ako môže služobník prikázal Hospodin Mojžišovi: milovať Pána, svojho Boha, chodil po všetkých jeho cestách a dodržiavať Jeho prikázania. Pripojí sa k nemu a slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.

Na ako dlho a prečo zavedené pravidlá Boha?

Žalm 111,7-8 - Lojalita a právo umiestniť svoje ruky, spoľahlivé sú všetky pravidlá! Večné veky sú stanovené, naozaj a úprimne sa majú vykonať.

Čo Boh dal znamenie Božieho ľudu?

Exodus 31,13 - Pán povedal Mojžišovi: "Povedz Izraelitom: Sledujte moje soboty, lebo to je znamenie medzi mnou a vami po všetky pokolenia, viete, že ja som Hospodin, kto vás posväcujem.

Bude to znamenie Božích prikázaní v posledných dňoch?

Zjavenie 12,17 - Potom drak bol naštvaný na svoju ženu a šiel robiť vojnu s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista.

Je Božia truhla s Desať prikázaní Božie konštantný aj neba?

Zjavenie 11,18-19 - národy sa vzbúril, ale prišiel tvoj hnev, prišiel čas na súd nad všetkými mŕtvymi a dobu návratnosti investície pre svojich služobníkov, prorokov a svätých, a na všetkých, ktorí ctia tvoje meno, malé a veľké , a v čase zničenie tých, ktorí skorumpovanej krajine. "Potom sa otvoril Boží chrám v nebi, a jeho chrám bol videný archu jeho zmluvy.

Čo proroka Malachiáša napísal, že je dôležité vo vzťahu k posledný deň Hospodinov, horiaci ako pec?

Malachiáš 3,22 - Spomínate si na zákon môjho služobníka Mojžiša, pravidlá a predpisy, ktoré som mu zveril na Orebem pre celý Izrael.

Ježiš vyhlásil proroctvo sa naplnilo v roku 70 nl, tj 40 rokov po Kristovi, a predsa Ježiš vyzýva k poslušnosti zákona!

Matúš 24,20 - Modlite sa nemusíte spustiť v zime alebo v sobotňajší deň.

A čo prví učeníci? Dodržiavajte zákon a ešte udržiavať v sobotu a nanebovstúpení Ježiša Krista?

Skutky 13,14-44 - V sobotu šiel do synagógy a posadil ....... tak oni hovorili o tie veci budúcu sobotu ........ budúcu sobotu na vypočutie Božieho slova zišli takmer celé mesto.

Židom 1,1,9 - prísľub vstupu do jeho odpočinku stále platí ...... Preto sa Boží ľud zostáva dovolenku. Pre tých, kto vstúpil do jeho odpočinku, odpočinul od svojich činov, ako Boh odpočinul od svojho.

Boží zákon vždy bol a vždy bude. To nemení podstatu Božej vlády plný lásky!


Súvisiace články z kategórie - Pravda desatoro

Zachovávania soboty v priebehu storočí

464_zachovavani_sboty.jpg Prekvapujúce prierez históriou, ktorá ukazuje, že Boh vždy mal svojich ľudí, ktorí stále vo všetkých desiatich prikázaní, vrátane deň Božieho odpočinku - sobotu. Nikdy nedokázal vyhladiť verný ľuďom a potlačiť dodržiavanie ...
Pridané: 14.08.2011
Zobrazenie: 359508x

Čo Pavol, keď hovorí, nikto nemá právo odsudzovať vás za soboty?

361_obet_poukazujici_na_krista.jpg Musíme si uvedomiť dôležitú vec. Židovské nekvasený chlieb len sviatky, dovolenky trumpety, zmierenie a iných sviatkov, ktoré boli predobrazom príchod Mesiáša v sobotu!Kolosenským 2, 13 - 17 - Áno, dokonca aj ...
Pridané: 18.02.2011
Zobrazenie: 143157x

Video - Vyhľadávanie - Bolo desatoro pribitý na kríž?

258_bylo_desatero_pribito_na_kriz.jpg Biblia hovorí že je Boží zákon - desatoro, ktoré bolo napísané Božím prstom na kamenné dosky a vložené do truhly zmluvy a druhý, Mojžišov zákon ceremoniálne, ktorý bol uložený vedľa truhly ...
Pridané: 10.11.2010
Zobrazenie: 11377x

Ktorý je siedmy deň - sobota, lunárny sobotu alebo v nedeľu?

403_kalendar.jpg Sme schopní presne určiť, ktorý deň je siedmy? To by dávalo zmysel, že Boh určil deň ako pamätník jeho tvorivej sily - špeciálny deň, keď všetci obdivujú ho, a keď na ...
Pridané: 28.03.2011
Zobrazenie: 188874x

Odstráni milosť Božieho zákona?

325_rusi_se_milosti_bozi_zakon.jpg Je potrebné, aby Božie Desatoro, vrátane sobôt, nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Apoštol Pavol jasne vysvetľuje, že kresťan nie je "pod zákonom", ale "pod milosťou". Čo sa však, Paul ...
Pridané: 02.02.2011
Zobrazenie: 166498x

Sk.AmazingHope.net - Boží zákon - Desatoro právo