Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Boží výzva k reformě

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Boží výzva k reformě

„Neboť on předejde před oblíčejem jeho v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům, a nevěřící k opatrnosti spravedlivých (neposlušné k moudrosti spravedlivých - KJB), aby postavil Pánu lid hotový.“ (Luk 1,17)

Jan Křtitel vyšel v duchu a moci Eliášově, aby připravil cestu Páně a obrátil lid k moudrosti spravedlivých. Byl představitelem těch, kteří žijí v těchto posledních dnech, jimž Bůh svěřil svaté pravdy, aby je hlásali lidem, a aby tak připravili cestu pro druhý příchod Kristův. …

Ti, kdož mají připravit cestu pro druhý příchod Kristův, jsou představeni věrným Eliášem, v jehož duchu přišel také Jan, aby připravil cestu pro Kristův první příchod. Má se mluvit o velkém tématu nápravy a veřejné mínění má být podníceno. Střídmost ve všem má být spojována s poselstvím, aby obracela lid Boží od jejich modloslužebnictví, obžerství a jejich výstřednosti v odívání a ostatních oblastech života.

Sebezapření, pokora a střídmost, jež jsou vyžadovány od spravedlivých, které Bůh obzvláště vede a jimž žehná, mají být představeny lidem v protikladu k výstředním, zdraví podrývajícím návykům těch, kteří žijí v této porušené době. Bůh ukázal, že zdravotní reforma je tak úzce spjata s poselstvím třetího anděla jako ruka s tělem. Nikde není možno nalézt tak velkou příčinu tělesné a mravní zkaženosti jako v zanedbání tohoto důležitého předmětu. Ti, kdož povolují chuti a vášním a zavírají své oči před světlem ze strachu, že uvidí hříšné požitkářství, kterého se nechtějí zříci, jsou před Bohem vinni. …

Prozřetelnost odvádí Boží lid od výstředních návyků tohoto světa, od povolování chutím a vášním, aby zaujal své postavení na základně sebezapření a střídmosti ve všem. Lid, který vede Bůh, bude lidem zvláštním. Nebude jako ostatní svět. Bude-li následovat Boží vedení, dokoná Jeho úmysly a podřídí vůli svou vůli Boží. Kristus bude přebývat v srdcích. … Vaše tělo, praví apoštol, je chrámem Ducha svatého. (3T 61-63).

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Boží výzva k reformě - Kniha - Maranatha - Pán prichádza