Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Bůh zasahuje do Armageddonu

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Bůh zasahuje do Armageddonu

„I průjde hřmot až do konce země. Nebo rozepři má Hospodin s těmi národy, v soud vchází sám se všelikým tělem; bezbožníky vydá pod meč, dí Hospodin.“ (Jer 25,31)

Po šest tisíc let trval velký spor; Syn Boží a Jeho nebeští poslové bojovali s mocí toho zlostníka, aby varovali, poučovali a zachraňovali syny lidské. Nyní všichni učinili svá rozhodnutí. Bezbožní se cele spojili se satanem v jeho boji proti Bohu. Pro Boha nastal čas, aby obhájil autoritu svého pošlapaného Zákona. Spor nyní není veden jen se satanem, ale i s lidmi. „Rozepři má Hospodin s těmi národy;“ „bezbožníky vydá pod meč.“

Znamení vysvobození bylo vloženo na ty, „kteříž vzdychají a naříkají nade všemi ohavnostmi dějícími se.“ Nyní vychází anděl smrti, představený v Ezechielově vidění muži s rozrážející (hubící) zbrojí, kterým je dán příkaz: „Starce, mládence i pannu, maličké i ženy mordujte do vyhubení, ale ke všelikému muži, na němž by bylo znamení, nepřistupujte, a od svatyně mé počněte.“ Prorok dí: „Začali od mužů těch starších, kteříž byli před chrámem.“ (Ez 9,1-6) Dílo zkázy začíná od těch, kteří vyznávali, že jsou duchovními opatrovníky lidu. Falešní strážní jsou těmi prvními, kteří padají. Nad žádným není slitování, žádný není ušetřen. Mužové, ženy, panny i maličcí hynou pospolu.

„Hospodin béře se z místa svého, aby navštívil nepravost na obyvatelích země, a odkryje země zbité své, a nebude přikrývati více zmordovaných svých.“ (Iz 26,21) … V šíleném boji svých vlastních divokých vášní, a za strašného vylití Božího nesmíšeného hněvu, padají bezbožní obyvatelé země – kněží, panovníci i lid, bohatí i chudí, vysoce postavení i prostí. „I budou zbiti od Hospodina v ten čas od konce země až do konce země; nebudou oplakáni, ani sklizeni, ani pochováni.“ (Jer 25,33) (GC 656,657)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Bůh zasahuje do Armageddonu - Kniha - Maranatha - Pán prichádza