Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Čas zapečeťování brzy skončí

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Čas zapečeťování brzy skončí

„Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.“ (Jan 9,4; Ns)

Čas zapečeťování je velmi krátký a brzy pomine. Nyní, když ještě čtyři andělé drží čtyři větry, je čas upevňovat svoje povolání a vyvolení. (EW 58)

Bylo mi ukázáno na dobu, kdy poselství třetího anděla dospělo ke svému konci. Moc Boží spočívala na Jeho lidu, který dokonal své dílo a byl připraven na hodinu zkoušky, která byla před ním.

Přijali pozdní déšť, neboli rozvlažení od tváře Páně, a živé svědectví ožilo. Poslední veliké varování zaznělo všude a vyburcovalo z klidu a rozzuřilo ty obyvatele země, kteří toto poselství nepřijali.

Viděla jsem anděly v nebi, jak spěchají sem a tam. Jeden anděl s kalamářem po boku se vrátil zpět ze země a oznamoval Ježíši, že jeho dílo je dokonáno, a že svatí jsou sečteni a zapečetěni. Potom jsem viděla Ježíše …, jak odložil kadidelnici. Pozvedl své ruce vzhůru a řekl mocným hlasem: „Stalo se.“ (EW 279)

Také jsem viděla, že mnozí si neuvědomují, jací musí být, aby v době soužení mohli žít před tváři Boží bez velekněze ve svatyni. Ti, kdož mají obdržet pečeť živého Boha a mají být v době soužení ochráněni, musí plně zrcadlit obraz Ježíšův.

Viděla jsem, že mnozí zanedbávali tak potřebnou přípravu a vzhlíželi k času „rozvlažení“ a „pozdního deště,“ že je uschopní, aby mohli obstát ve dni Hospodinově a žít před Jeho tváří. Ach, jak mnoho jsem viděla těch, kteří byli v době soužení bez jakékoli ochrany! (EW 71)

Až Pán Ježíš opustí svatyni, pak ti, kdož budou svatí a spravedliví, zůstanou svatými a spravedlivými i nadále, protože všechny jejich hříchy budou už vymazány a oni budou zapečetěni pečetí živého Boha. Ale ti, kdož budou nespravedliví a nečistí, zůstanou nespravedlivými a nečistými i nadále, protože pak již nebude žádného Kněze ve svatyni, který by předložil jejich oběti, jejich vyznání a jejich modlitby před Otcovým trůnem. Proto tedy, co má být učiněno, aby byly duše zachráněny před přicházející bouří hněvu, musí být učiněno předtím, než Ježíš opustí svatyni svatých v nebeské svatyni. (EW 48)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Čas zapečeťování brzy skončí - Kniha - Maranatha - Pán prichádza