Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Dokonalá nebeská perla

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Dokonalá nebeská perla

„Opět podobno jest království nebeské člověku kupci, hledajícímu pěkných perel. Kterýž nalezl jednu velmi drahou perlu, odšed, prodal všecko, což měl, a koupil ji.“ (Mat 13, 45.46)

Kristus sám je drahocennou perlou. … Kristova spravedlnost, jako čistá bílá perla, nemá žádné vady, žádné poskvrny. Žádné lidské dílo nemůže zdokonalit tento veliký a vzácný dar Boží. Je bez vady. V Kristu jsou „skryti všickni pokladové moudrosti a známosti.“ (Kol 2,3). On „učiněn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvěcení, i vykoupení.“ (1Kor 1,30). V Kristu lze nalézt všechno to, co může uspokojit potřeby a tužby lidské duše, pro tento svět i budoucí. Náš Vykupitel je perlou tak drahocennou, že v porovnání s ní může být vše ostatní počteno za ztrátu. …

V podobenství není perla znázorněna jako nějaký dar. Kupec ji koupil za cenu všeho, co měl. Mnozí se ptají po tomto významu, protože Kristus je představen v Písmu jako dar. On jest darem, avšak pouze pro ty, kteří se mu sami bez výhrad odevzdávají duší, tělem i duchem. Máme sami sebe dát Kristu, abychom žili životem ochotné poslušnosti vůči všem Jeho požadavkům. Vše, co jsme, všechen talent a schopnosti, jež máme, jsou Boží, a mají být zasvěceny Jeho službě. Jestliže se Mu tímto způsobem cele odevzdáme, pak i Kristus se nám odevzdá se všemi nebeskými poklady a my dosáhneme drahocenné perly. …

Na tržišti, jež je pod správou Božího milosrdenství, je možno drahocennou perlu koupit bez peněz a bez placení. Na tomto tržišti mohou všichni získat nebeské zboží. Pokladnice klenotů pravdy je otevřená všem. … Spasitelův hlas nás vážně a láskyplně zve: „Radímť, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý.“ ... Ti nejchudší si mohou, stejně jako ti nejbohatší, koupit spasení; neboť to nelze zajistit žádným světským bohatstvím. Dosáhnout toho lze jen ochotnou poslušností, když se Kristu odevzdáme jako Jeho vlastní vykoupené vlastnictví. …

Spasení si nemůžeme zasloužit, avšak máme o něj usilovati s takovým zájmem a vytrvalostí, jako bychom se pro něj chtěli vzdát všeho na světě. (COL 115-117).

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Dokonalá nebeská perla - Kniha - Maranatha - Pán prichádza