Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Duchové a otázka nedělního zákona

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Duchové a otázka nedělního zákona

„K zákonu a svědectví! Jestliže nemluví podle tohoto slova, je to proto, že v nich není žádného světla.“ (Iz 8,20; KJB)

Divy činící moc, jež se projevuje skrze spiritismus, použije svého vlivu proti těm, kdož si vyvolí být poslušnými více Boha než lidí. Duchové budou prohlašovat, že je posílá Bůh, aby přesvědčily ty, kteří odmítají neděli, že se mýlí a budou tvrdit, že zákonů země je nutno poslouchat stejně jako Zákona Božího. Budou naříkat nad velkou bezbožností ve světě a podporovat svědectví náboženských učitelů v tom, že zkažený mravní stav je způsoben znesvěcováním neděle. Proti všem, kteří odmítnou přijmout jejich svědectví, bude roznícena zloba. (GC 590,591)

Ti, kdož se staví proti naukám spiritismu, jsou napadáni nejen lidmi, ale i satanem a jeho anděly. Vstoupili do boje proti knížatstvu a vysokým mocnostem a zlým duchům (viz Efez 6,12). Satan se nevzdá jediné pídě země, leda že je zahnán zpět mocí nebeských poslů. Lid Boží by měl být schopen se s ním utkat, jako se s ním utkal náš Spasitel, slovy: „Psáno jest.“ Satan umí dnes citovat Písmo tak jako za dnů Kristových, a bude převracet jeho učení, aby podepřel své klamy. Ti, kdož mají obstát v tomto čase nebezpečí, musí sami za sebe rozumět svědectví Písma.

Mnozí se setkají s duchy ďábelskými, kteří budou představovat milované příbuzné či přátelé a budou tvrdit nejnebezpečnější kacířstva. Tito návštěvníci se budou dovolávat našich nejněžnějších citů a budou činit divy, aby podepřeli své záměry. Musíme být připraveni odolat jim pravdou Bible, že mrtví nevědí nic a že ti, kteří se takto zjevují, jsou duchové ďábelští. (GC 559,560)

Satanské nástroje v lidské podobě se zúčastní tohoto posledního velkého boje, aby se stavěli proti budování království Božího. Na bitevním poli budou i nebeští andělé v lidském přestrojení. Dvě proti sobě stojící strany budou stále existovat, a to až do uzavření poslední velké kapitoly dějin tohoto světa. (RH 5.8.1909)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Duchové a otázka nedělního zákona - Kniha - Maranatha - Pán prichádza