Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Důvod tříbení

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Důvod tříbení

„A v rozhorlení svém, v ohni prchlivosti své mluviti budu. Jistě že v ten den bude pohnutí veliké v zemi Izraelské.“ (Ez 38,19)

Viděla jsem některé, jak se silnou vírou a s bolestí úpěnlivě volají k Bohu. Jejich tváře byly bledé a poznamenané hlubokou úzkostí, vyjadřující jejich vnitřní zápas. V jejich tvářích se zračila pevnost a veliká opravdovost; velké krůpěje potu kanuly z jejich čel. …

Zlí andělé se shlukovali okolo, roztahujíce kolem nich temnotu, aby ztratili Ježíše ze svého pohledu a jejich oči aby byly vtaženy do tmy, která je obklopovala, a takto aby byli vedeni k nedůvěře v Boha a reptali proti Němu. Jejich jediným bezpečím bylo, že nepřestávali upírat své oči směrem vzhůru. Andělé Boží dozírali nad Jeho lidem, a jak jedovaté ovzduší zlých andělů houstlo okolo těchto jedinců plných úzkosti, nebeští andělé nad nimi ustavičně vanuli svými křídly, aby rozptýlili hustou temnotu.

Jak tito modlitebníci pokračovali ve svém opravdovém volání, občas k nim pronikl paprsek světla od Ježíše, aby povzbudil jejich srdce a rozjasnil jejich tváře. Někteří, jak jsem viděla, se neúčastnili tohoto díla zápolení a úpěnlivého volání. Vypadali lhostejně a bezstarostně. … Andělé Boží … šli na pomoc těmto svědomitým, modlícím se jedincům. … Avšak Jeho andělé opustili ty, kteří se sami vůbec nesnažili o pomoc a ztratila jsem je z očí.

Ptala jsem se na význam tohoto tříbení, které jsem viděla, a bylo mi ukázáno, že to bylo způsobeno přímým svědectvím vyvolaným radou Pravého Svědka Laodicejským. …

Moje pozornost pak byla obrácena na skupinu, kterou jsem viděla a která byla mocně tříbena. … Skupina strážných andělů okolo nich se zdvojnásobila a oni byli oděni zbrojí od hlavy k patám. …

Slyšela jsem, jak ti, kteří byli oděni zbrojí, hlásali pravdu s velkou mocí. Mělo to účinek. … Ptala jsem se, co způsobilo tuto velkou změnu. Jeden anděl odpověděl: „To je pozdní déšť, rozvlažení od tváři Páně, hlasité volání třetího anděla.“ (EW 269-271)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Důvod tříbení - Kniha - Maranatha - Pán prichádza