Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Hudba, která nesnese srovnání

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Hudba, která nesnese srovnání

„Vykoupení, pravím, Hospodinovi navrátí se, a přijdou na Sion s prozpěvováním, a veselé věčné bude na hlavě jejich; radosti a veselé dojdou, zármutek pak a úpění uteče od nich.“ (Iz 35,10)

Bude tam hudba a zpěv, a to taková hudba a zpěv, jakou žádné smrtelné ucho nezaslechlo, jakou si ani žádná mysl nepředstavila, vyjma ve viděních Božích.

„Rovněž zpěváci jakož i hrající na nástroje hudebné tam budou.“ „Ti pozdvihnou hlasu svého, budou zpívat pro důstojnost Hospodinovu.“ „Nebo potěší Hospodin Sion, … učiní poušť jeho jako Eden a pustinu jeho podobnou zahradě Hospodinově. Radost a veselí bude nalezeno v něm, díkůčinění, a hlas zpívání.“ (Žalm 87,7; Iz 24,14; 51,3 - vše KJB) (Ed 307)

Byl mi ukázán řád, dokonalý řád nebes a já jsem byla uchvácena, když jsem naslouchala tamní dokonalé hudbě. Když vidění pominulo, zněl mi zpěv zde na zemi velmi drsně a disharmonicky. Viděla jsem sbory andělů, které stály do čtverce, který měl uprostřed volný prostor, a každý anděl měl zlatou harfu. Na konci harfy byl přístroj ke změně naladění harfy či změně tónů. Jejich prsty nepřejížděly po strunách nedbale, ale dotýkaly se různých strun, aby vyluzovaly různé zvuky. Je tam vždy jeden anděl, který vede, který se jako první dotýká harfy a udává tón a potom se všichni připojují v bohaté, dokonalé hudbě nebes. Nedá se to popsat. Je to nebeská, božská melodie, zatímco z každé tváře vyzařuje obraz Ježíšův, zářící nevypravitelnou slávou. (1T 146)

Jaká to bude píseň, až se vykoupení Páně setkají …! Celá nebesa budou naplněna bohatou hudbou a písněmi chval Beránkovi. Spaseni, věčně spaseni v království slávy! Mít život, který se měří životem Božím – to je ta odměna. (7BC 982)

Jazyk je zcela nedostatečný při pokusu o vylíčení nebe. Jak přede mnou vyvstává tato scéna, jsem úžasem bez sebe. Unesena vše převyšující nádherou a velebnou slávou, odkládám pero a volám: „Ó, jaká láska! Jaká předivná láska!“ Nejvznešenější jazyk není s to, aby vylíčil slávu nebe či nesrovnatelnou hloubku Spasitelovy lásky. (EW 289)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Hudba, která nesnese srovnání - Kniha - Maranatha - Pán prichádza