Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Jak se rozvíjí obraz šelmy

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Jak se rozvíjí obraz šelmy

„Kteráž všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klaněli se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla.“ (Zj 13,12)

Aby Spojené Státy vytvořily obraz šelmy, musí náboženská moc ovládat civilní vládu tak, aby církev využívala také státní moci k uskutečňování svých vlastních cílů. …

„Obraz šelmě„ představuje onu formu odpadlého protestantismu, která bude vytvořena, když protestantské církve budou vyhledávat pomoc civilní moci k vynucování svých dogmat. …

Když bude zachovávání neděle vynucováno zákonem, a svět bude poučen ohledně závaznosti pravé Soboty, pak každý, kdo přestoupí přikázání Boží jen proto, aby byl poslušen nařízení nemající žádnou vyšší autoritu než tu římskou, tímto uctí papežství nad Boha. Takový člověk bude vzdávat hold Římu a moci, která vynucuje jím ustanovené zřízení. Bude se klanět šelmě a jejímu obrazu. Když tehdy lidé zamítnou zřízení, o kterém Bůh prohlásil, že je znamením Jeho autority, a namísto něho budou uctívat zřízení, které Řím zvolil za znamení své svrchovanosti, přijmou tím znamení věrnosti Římu – „znamení šelmy.„ Teprve až otázka bude takto jasně předložena lidem, a oni si budou muset vybrat mezi přikázáními Božími a přikázáními lidskými, pak ti, kteří setrvávají v přestoupení, přijmou „znamení šelmy.“ …

Otázka tohoto sporu rozdělí celé křesťanstvo do dvou velkých tříd – na ty, kteří ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy, a na ty, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu a přijímají její znamení. Ačkoli církev a stát spojí svou moc, aby přinutily „všechny, malé i veliké, bohaté, i chudé, svobodné i v službu podrobené“ (Zj 13,16), aby přijali „znamení šelmy,„ přesto ho lid Boží nepřijme. Prorok z Patmosu viděl „ty, kteříž zvítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy Boží“ jak zpívali píseň Mojžíše a Beránkovu. (Zj 15,2.3). (GC 443, 445, 449, 450)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Jak se rozvíjí obraz šelmy - Kniha - Maranatha - Pán prichádza