Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Koruny, jež se připravují pro věrné

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Koruny, jež se připravují pro věrné

„Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Již za tím odložena jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a netoliko mně, ale i všechněm těm, kteříž milují to slavné příští jeho.“ (2Tim 4,7.8)

Když Pán učiní svým klenotem ty pravé, upřímné, poctivé, pohlédne na ně s libostí. Andělé jsou zaměstnáni zhotovováním korun pro takovéto jedince, a na těchto korunách, hvězdami posázených, se bude s leskem odrážet světlo, které vyzařuje od trůnu Božího. (5T 96)

Mluvte o nebeských věcech. Mluvte o Ježíšovi, o Jeho půvabu a slávě, a o Jeho nehynoucí lásce k vám, a nechť vaše srdce přetéká láskou a vděčností k Němu, jenž umřel, aby vás spasil. Ach, připravte se na setkání se svým Pánem v pokoji. Ti, kteří budou připraveni, brzy přijmou nepomíjející korunu života a budou přebývat navždy v království Božím s Kristem, s anděly a s těmi, kteří byli vykoupeni drahou krví Kristovou. (SD 362)

Koruna slávy … je odložena nám, kteří očekáváme a milujeme a toužíme po příchodu Spasitele.

Ti, kteří čekají, mají býti korunováni slávou, ctí a nesmrtelností. Není vám potřebí mluvit … o poctách světa, ani o chvále jeho velikých jedinců. Všichni ti jsou marnost. (dle Iz 41,29) Toliko prst Boží nechť se jich dotkne, a oni se ihned navrátí znovu do prachu. Já chci tu čest, která nepomíjí, čest, která je nesmrtelná, čest, která nikdy nezhyne; chci korunu, která je bohatší než kterákoli koruna, jaká kdy zdobila čelo panovníka. (RH 17.8.1869)

V onen den se budou vykoupení stkvíti v slávě Otce a Jeho Syna. Andělé nebeští, rozeznívajíce své zlaté harfy, budou vítat Krále a ty, kteří jsou trofejí Jeho vítězství – ty, kteří byli umyti a zbíleni v krvi Beránkově. Píseň vítězství bude znít a naplní celé nebe. Kristus zvítězil. Vstupuje do nebeských síní doprovázen svými vykoupenými, svědky toho, že Jeho mise utrpení a sebeoběti nebyla marná. (SD 362)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Koruny, jež se připravují pro věrné - Kniha - Maranatha - Pán prichádza