Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Mějte se na pozoru před satanovými prostředky

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Mějte se na pozoru před satanovými prostředky

„Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských.“ (1Tim 4,1)

Po skončení času v roce 1844, jsme se setkali s fanatismem všeho druhu. … Zkušenost z minulosti se bude opakovat. Satanovy pověry dosáhnou v budoucnosti nových forem. Bludy budou předkládány příjemným a lichotivým způsobem. Božímu lidu budou představeny falešné teorie, oděny rouchem světla. Takto se satan pokusí podvést, kdyby to bylo možné, i vyvolené. Budou vynaloženy nejsvůdnější vlivy; mysli lidí budou hypnotizovány.

Lidem bude představována zkaženost všeho druhu, podobná té, která existovala mezi obyvateli předpotopního světa, aby se jejich mysl dostala do zajetí. Vyvýšení přírody na Boha, neomezená prostopášnost lidské vůle, rady bezbožných - to jsou satanovy prostředky, které užívá k přivedení jistého konce. Využije moc mysli nad myslí, aby uskutečnil své záměry. Nejsmutnější ze všeho je, že pod jeho klamným vlivem budou mít lidé způsob pobožnosti, aniž by měli skutečného spojení s Bohem. Jako Adam a Eva, kteří jedli ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, mnozí se i nyní živí svůdnými sousty bludu.

Satanské nástroje odívají falešné teorie do přitažlivého hávu, stejně jako satan v zahradě Eden skryl svou totožnost našim prvním rodičům a promluvil prostřednictvím hada. Tyto nástroje vštěpují do lidských myslí to, co je ve skutečnosti smrtelným bludem. Hypnotický vliv satana spočine na těch, kdož se odvracejí od jasného Božího Slova k líbivým bajkám.

Nejvytrvaleji se satan snaží polapit ty, kterým se dostalo nejvíce světla. Ví, že když se mu podaří je oklamat, pak pod jeho vedením budou hřích odívat rouchem spravedlnosti a svedou mnohé. Všem říkám: Buďte na stráži; neboť satan přichází do každého shromáždění křesťanských pracovníků jako anděl světla a v každém sboru se snaží získat členy na svou stranu. Jsem vyzývána dávat lidu Božímu varování: „Nemylte se, Bohu se nebude nikdo posmívat.“ (Gal 6,7; Nová smlouva) (8T 292-294).

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Mějte se na pozoru před satanovými prostředky - Kniha - Maranatha - Pán prichádza