Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Moudrost, které je zapotřebí světitelům Soboty

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Moudrost, které je zapotřebí světitelům Soboty

„Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako hadové, a sprostní jako holubice.“ (Mat 10,16)

Když se způsoby jednání lidí nedostávají do rozporu se Zákonem Božím, můžete se jim přizpůsobit. Jestliže pracovníci opomíjejí, aby toto činili, nebudou pouze brzdit svou vlastní práci, ale postaví kameny úrazu do cesty těm, pro které pracují, a zabrání jim v přijetí pravdy. V neděli je právě ta nejlepší příležitost pro ty, kteří jsou misionáři, aby pořádali nedělní školy, a přicházeli k lidem tím nejprostším způsobem, vyprávějíce jim o lásce Ježíše k hříšníkům a vzdělávajíce je v Písmech. …

V současné době není zachovávání neděle zkouškou. Přijde čas, kdy lidé nebudou pouze zakazovat práci v neděli, ale budou se snažit, aby přinutili lidi pracovat v Sobotu a souhlasit se zachováváním neděle, jinak pozbudou své svobody a svých životů. Avšak čas pro toto ještě nenastal, neboť pravda musí být lidem plněji předložena na svědectví. ...

Světlo, které jsem obdržela, je to, aby Boží služebníci šli rozvážně do díla, kážíce vznešené, drahocenné pravdy Bible – Krista, a to Toho ukřižovaného, Jeho lásku a nekonečnou oběť – ukazujíce, že důvod, proč Kristus zemřel, je ten, že Zákon Boží je nepohnutelný, nezměnitelný, věčný. Sobota musí být vyučována rozhodným způsobem, avšak buďte opatrní, jak pojednávat o modlářské neděli. Moudrému stačí napovědět ....

Zdržování se práce v neděli není přijímáním znamení šelmy; a tam, kde toto napomůže zájmům díla, by se tak mělo činit. Neměli bychom prosazovat svou za každou cenu. …

Když ti, kteří uslyší a pochopí světlo o Sobotě, zaujmou svá místa na straně pravdy, aby zachovávali Boží svatý den, vyvstanou potíže. Bude proti nim vynaloženo úsilí, aby mužové a ženy byli přinuceni přestupovat Zákon Boží. Zde musejí stát pevně, aby neznesvětili Zákon Boží. A jestliže odpor a pronásledování tvrdošíjně trvají, nechť dbají slov Kristových: „Když se pak vám budou protiviti v tom městě, utecte do jiného.“ (Mat 10,23) (RH 6.4.1911)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Moudrost, které je zapotřebí světitelům Soboty - Kniha - Maranatha - Pán prichádza