Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Nebe lze snadno dosíci

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Nebe lze snadno dosíci

„Uvidí símě své, bude dlouho živ a to, což se líbí Hospodinu, bude jeho ruka zdárně činit. Z práce duše své uzří užitek a bude nasycen.“ (Iz 53,10.11; KJB)

Boží láska je nezměrná, s ničím nesrovnatelná! Je nekonečná. … Když přemýšlíme o důstojnosti a slávě Kristově, poznáváme, jak veliká byla ta láska, jež vedla k oběti přinesené na golgotském kříži pro vykoupení ztraceného světa. Toto téma bude svaté naplňovat podivem a úžasem po nekonečné věky, i proč bychom o něm neměli hloubat zde na tomto světě? …

Ó, tajemství pobožnosti – Bůh zjevený v těle! Toto tajemství se prohlubuje, když se je pokoušíme pochopit. Je nepochopitelné, a přece lidé dovolí, aby pozemské, světské zájmy překážely tomu sotva patrnému pohledu, jaký jen smrtelníci mohou na Krista a Jeho nezměrnou lásku mít. … Jak můžeme být nadšeni pozemskými, všedními věcmi a nebýt podníceni tímto výjevem – Golgotským křížem, láskou, která je zjevena ve smrti drahého Božího Syna? …

Všechno toto ponížení a utrpení bylo trpělivě vystáto proto, aby byli zpět do Otcova domu přivedeni provinilí a nevděční tuláci. Ó, domov požehnaných – nemohu si dovolit o něj přijít! Budu-li zachráněna v Božím království, budu v plánu spasení neustále objevovat nové hloubky. Jako nikdy předtím pochopí a ocení všichni vykoupení svatí lásku Otce i Syna a nesmrtelná ústa propuknout v písně chval. Zamiloval si nás, dal za nás svůj život. S oslavenými těly, s rozšířenými schopnostmi, s očištěnými srdci, s neposkvrněnými rty budeme opěvovat bohatství vykupující lásky. V nebesích nebude žádných ztrápených, nebudou tam žádní pochybovači, u kterých se musíme usilovně snažit, abychom je přesvědčili o skutečnosti věčných věcí, nebudou tam žádné předsudky, které je nutno vykořeňovat, ale všichni budou vnímaví k té lásce, která převyšuje poznání. Díky Bohu, bude tam pro Boží lid odpočinutí a pokoj, kde Ježíš bude provádět vykoupené po zelených pastvinách, podél pramenů živých vod, které obveselují město našeho Boha. (dle Žalm 23,2; 46,4) Tehdy bude vyslyšena Ježíšova modlitba ke svému Otci: „Chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já.“ (Jan 17,24; Ns) (KH 371)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Nebe lze snadno dosíci - Kniha - Maranatha - Pán prichádza