Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Nedělní misionářská práce

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Nedělní misionářská práce

„Kaž Slovo, ponoukej v čas neb ne v čas, usvědčuj, domlouvej a napomínej, buď věrný v trpělivosti i v učení.“ (2Tim 4,2 ; R.S.V.)

Vzdorování vůči nedělním zákonům jen posílí ve svém pronásledování ty náboženské horlivce, kteří se je snaží vynucovat. Nedejte jim žádnou příležitost, aby vás nazývali rušiteli zákona. Jestliže budou ponecháni, aby ovládali ty, kteří se nebojí ani Boha ani lidí, ovládání jim brzy zevšední, a oni uvidí, že to pro ně není ani vhodné ani výhodné, aby byli přísní, pokud jde o zachovávání neděle. Pokračujte poctivě dál ve svém misijním díle, s Biblemi ve svých rukou, a nepřítel uvidí, že poškodil své vlastní dílo. Člověk nepřijímá znamení šelmy tím, že je na něm vidět, že si uvědomuje rozumnost udržování pokoje zdržováním se od práce, která pohoršuje, zatímco vykonává dílo nejvyššího významu.

Když zasvětíme neděli misijní práci, odstraníme bič z rukou rozhodných horlivců, které by velmi potěšilo pokořit adventisty sedmého dne. …

Neděle se může využít k úspěšnému pokroku různých odvětví díla, které vykonávají mnoho pro Pána. V tomto dni se mohou pořádat shromáždění pod širým nebem i v rodinných domech. Může se konat práce dům od domu. Ti, kteří píší, mohou zasvětit tento den psaní svých článků. Kdykoli je to možné, nechť se náboženské služby konají v neděli. Učiňte tato shromáždění zajímavými. Pějte pravé probuzenecké chvalozpěvy a mluvte s mocí a s jistotou o Spasitelově lásce. Mluvte o střídmosti a o pravé náboženské zkušenosti. Takto se naučíte hodně o tom, jak pracovat, a získáte mnoho duší. ...

Zákon k zachovávání prvního dne týdne je výplodem odpadlého křesťanství. Neděle je dítětem papežství, vyvýšena křesťanským světem nad posvěcený den Božího odpočinku. Boží lid ji nemá v žádném případě vzdávat poctu. Přála bych si, aby pochopili, že když se postaví na odpor, nečiní tím vůli Boží, protože On si přeje, aby se takového odporu vyvarovali. (9T 232,233,235)

Před námi se otevírají podivuhodné scény; a v této době má být v životech Božího vyznávajícího lidu neseno živé svědectví tak, aby svět mohl vidět, že v tomto věku, kdy zlo vládne všude kolem, existují ještě lidé, kteří odkládají svoji vůli a snaží se činit vůli Boží – lidé, do jejichž srdcí a životů je vepsán Boží Zákon. (CT 322)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Nedělní misionářská práce - Kniha - Maranatha - Pán prichádza