Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Nejdůležitější věc v životě

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Nejdůležitější věc v životě

„Ale hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.“ (Mat 6,33)

Toto je první veliký cíl - království nebeské, spravedlnost Kristova. Všechny ostatní cíle jsou jen druhotné.

Satan představuje stezku spravedlnosti jako obtížnou a cestu světských radovánek jako posetou květy. Pokušitel před vámi odívá svět s jeho radovánkami do falešných a lichotivých barev. Samolibost je jednou z nejsilnějších vlastností naší zvrácené povahy a on ví, že se jí může s úspěchem dovolávat. Bude vám skrze své nástroje lichotit. Možná, že se vám dostane chvály, která uspokojí vaši samolibost a zahřeje ve vás pýchu a sebelásku a vy si možná budete myslet, že s takovými přednostmi a půvaby je pro vás opravdu velikou škodou vyjít z tohoto světa, oddělit se od něj a stát se křesťanem. … Ale uvažte, že pozemské radovánky skončí, a že to, co zasejete, musíte také sklidit. Je osobní přitažlivost, schopnosti nebo nadání příliš cenné, než aby byly věnovány Bohu, Původci vašeho bytí, Tomu, který v každém okamžiku nad vámi bdí? Jsou vaše kvality příliš vzácné na to, abyste je zasvětili Bohu?

Mladí trvají na tom, že potřebují něco, čím by se pobavili a rozptýlili. Viděla jsem, že v pilnosti se nachází potěšení a ve vedení užitečného života uspokojení. Někteří stále tvrdošíjně trvají na tom, že musí mít něco, …k čemu by se mohla mysl uchýlit pro oddech a občerstvení uprostřed starostí a vysilující práce. To, čeho je jim zapotřebí, je naděje křesťana. Náboženství se stane věřícímu utěšitelem, jistým vůdcem k Pramenu pravého štěstí. Mladí by měli studovat Slovo Boží a věnovat se přemýšlení a modlitbě, a shledají, že jejich volné chvíle nemohou být lépe využity.

Mladí přátelé, měli byste si najít čas, abyste zkoumali sami sebe, zda jste v lásce Boží. Snažte se upevňovat své povolání a vyvolení. (2Petr 1,10). (1T 502,503).

Hledejte nejprve království Božího a jeho spravedlnosti. To mějte za první i poslední. Nejhorlivěji se snažte poznat Toho, jehož správné poznání je věčným životem. Kristus a Jeho spravedlnost jest spásou duše. (FE 484).

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Nejdůležitější věc v životě - Kniha - Maranatha - Pán prichádza