Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Neomylný průvodce

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Neomylný průvodce

„Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe.“ (Jak 1,22)

Bůh vyzývá ty, kdo znají jeho vůli, aby byli činitelé Jeho slova. Slabost, polovičatost a nerozhodnost podněcují útoky satana; a ti, kdo dovolují těmto povahovým rysům růst, budou bezmocně sraženi prudkými vlnami pokušení. Od každého, kdo vyznává jméno Kristovo, je požadováno, aby dozrál v míru postavy plného věku Kristova, jenž jest živou hlavou každého křesťana. My všichni potřebujeme vedení skrze mnohá úskalí v životě, stejně jako námořník potřebuje lodivoda nad mělčinou nebo v neznámých vodách. Kde najdeme toto vedení? Odkazujeme vás … na Bibli. Bohem vnuknutá, napsaná svatými lidmi, ukazuje s velkou jasností a určitostí povinnosti i starým i mladým. Povznáší mysl, obměkčuje srdce a předává duchu svatou radost a veselou mysl. Bible představuje dokonalé měřítko povahy; je neomylným průvodcem za všech okolností, až do konce životní pouti. Vezmi ji jako svého rádce, jako pravidlo svého denního života. …

V Písmu svatém leží tisíce drahokamů pravd skrytých před povrchním čtenářem. Zřídlo pravdy nikdy nemůže být vyčerpáno. Čím více budete zkoumat Písmo s pokornými srdci, tím větší bude váš zájem, a tím větší bude vaše touha zvolat s Pavlem: „Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nevyzpytatelní soudové jeho, a nevystižitelné cesty jeho.“ (Řím 11,33).

Každý den byste se měli naučit něčemu novému z Písma. Pátrejte v něm jako po skrytých pokladech, protože obsahuje slova věčného života. Modlete se o moudrost a pochopení, abyste porozuměli těmto svatým spisům. Budete-li to činit, odhalíte nové skvosty ve Slově Božím. Pocítíte, že jste obdrželi nové a vzácné světlo v předmětech spojených s pravdou a Písmo pro vás bude mít stále větší cenu. …

Buďte pilnými v užití každého prostředku milosti, aby vaše povaha mohla být přetvořena a mohli jste vyrůst v plnou postavu mužů a žen v Kristu Ježíši. (5T 263-267).

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Neomylný průvodce - Kniha - Maranatha - Pán prichádza