Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Očištění církve

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Očištění církve

„I sedna, přeháněti bude a přečišťovati stříbro, a přečistí syny Léví, a vyčistí je jako zlato a jako stříbro. I budou Hospodinovi, obětujíce oběti v spravedlnosti.“ (Mal 3,3)

Přichází čas, kdy se výrazněji projeví arcipodvodníkova moc činění divů. A jeho podvody budou nabývat na své klamné přitažlivosti, tak aby zmátly a svedly, by možné bylo, i vyvolené. Kníže temnoty se svými zlými anděly působí na křesťanský svět, ovlivňujíce ty, kteří vyznávají jméno Kristovo, aby se postavili pod korouhev temnoty, aby bojovali proti těm, kteříž ostříhají přikázání Božích a mají víru Ježíšovu.

Odpadlá církev se spojí s pozemskými a pekelnými mocnostmi, aby daly na čelo či na ruku znamení šelmy a nutily syny Boží, aby se klaněli šelmě a obrazu jejímu. Budou usilovat, aby je přinutily zříci se své věrnosti Božímu Zákonu, a aby vzdali poctu papežství. Potom nastanou časy, které vyzkouší lidské duše, neboť odpadlické spiknutí bude požadovat, aby se věrní poddaní Boží zřekli Zákona Toho, který sám má jméno Jehovah, a zavrhli pravdu Jeho slova. Tehdy bude zlato odděleno od strusky a bude zjeveno, kdo je zbožným, věrným a opravdovým, a kdo je nevěrným, onou struskou a falešným pozlátkem. Jaká mračna plev budou potom odváta věječkou Boží! Kde nyní naše zraky spatřují toliko plné humno pšenice, tam budou plevy odváty věječkou Boží. Každý, pro nějž se Kristus nestal středem celého života, neobstojí ve tvrdé zkoušce a soužení onoho dne. Zatímco ti, kdož jsou oděni Kristovou spravedlností, budou stát pevně za pravdu a oddanost, ti, kteří spoléhají na svou vlastní spravedlnost, se zařadí pod černou korouhev knížete temna. Tehdy se ukáže, jestli si člověk vyvolil Krista nebo Bála.

Ti, kteří nejsou sebevědomí, kteří se nacházejí v takových okolnostech, že se neodvažují čelit hanbě a pohanění, se nakonec otevřeně vysloví pro Krista a Jeho Zákon. Zatímco mnozí, kteří se jeví jako kvetoucí stromy, avšak nenesou žádné ovoce, půjdou se zástupem, aby činili zlo a přijmou znamení odpadlictví na čelo nebo na ruku. (RH 8.11.1892)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Očištění církve - Kniha - Maranatha - Pán prichádza