Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Odměna vykoupených

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Odměna vykoupených

„Zůstane-liť čí dílo, … vezme odplatu.“ (1Kor 3,14)

Slavná bude odměna, kterou obdrží věrní dělníci, až se shromáždí kolem trůnu Božího a Beránkova. Když Jan ve svém smrtelném těle spatřil slávu Boží, padl jako mrtvý; nebyl schopen tento pohled snést. Až však dítky Boží obléknou nesmrtelnost, uvidí „jej tak, jakž jest.“ (1Jan 3,2) Budou stát před trůnem, přijati v tom Nejmilejším. Všechny jejich hříchy byly vymazány, všechna jejich přestoupení odstraněna. Nyní mohou pohlížet na nezastřenou slávu Božího trůnu. Měli účast s Kristem na Jeho utrpení, a spolu s Ním pracovali na plánu vykoupení a s Ním se také radují z pohledu na duše zachráněné v Božím království, aby tam po celou věčnost chválili Boha. (9T 285)

V onen den se budou vykoupení skvíti v slávě Otce a Syna. Andělé, rozeznívajíce své zlaté harfy, budou vítat Krále a ty, jež jsou trofejí Jeho vítězství…. Bude znít píseň vítězství a naplní celé nebe. Kristus zvítězil. Vstupuje do nebeských síní doprovázen svými vykoupenými, svědky toho, že Jeho mise utrpení a sebeoběti nebyla marná. …

Tam jsou příbytky pro pozemské poutníky. Tam jsou roucha pro spravedlivé, s korunami slávy a palmami vítězství. Vše, co nás v Božím prozřetelném vedení mátlo, nám bude v budoucím světě vyjasněno. Věci těžké k porozumění pak budou vysvětleny. Tajemství milosti budou před námi odhaleny. Tam, kde naše omezená mysl nacházela jen zmatek a nevyplněná zaslíbení, uvidíme nejdokonalejší a nejkrásnější soulad. Poznáme, že nekonečná láska určila zkušenosti, které se zdály být nejobtížnějšími. Když si uvědomíme něžnou péči Toho, který působí, aby všechny věci napomáhaly k našemu dobrému, budeme se veselit radostí nevýslovnou a plnou slávy. (dle 1Petr 1,8; KJB) (9T 285,286)

Naléhavě vás prosím, připravte se na Kristův příchod na nebeských oblacích. … Připravte se na soud, abyste, až Kristus přijde, oslavován všemi, kdož v Něj věří, mohli být mezi těmi, kteří se s Ním setkají v pokoji. (9T 285)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Odměna vykoupených - Kniha - Maranatha - Pán prichádza