Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Odplata Jeho bude s Ním

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Odplata Jeho bude s Ním

„Aj, přijduť brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podlé skutků jeho.“ (Zj 22,12)

Naše dílo zde se má brzy uzavřít a každý člověk vezme svou odplatu podle své vlastní práce. Byla mi ukázána odplata svatých, nesmrtelné dědictví, a viděla jsem, že ti, kteří kvůli pravdě vystáli nejvíce, se nebudou domnívat, že se měli špatně, ale budou pokládat nebe za lacino získané. (1T 381)

Každý den nese své břímě záznamu nesplněných povinností, nedbalosti, sobectví, klamu, lsti, podvádění. Jaké množství zlých skutků se hromadí pro konečný soud! Když Kristus přijde, bude „mzda jeho s ním, a dílo jeho před ním,“ (Iz 62,11) aby odplatil každému podle toho, jaké byly jeho skutky. K jakému odhalení potom dojde! Jaké zahanbení tváří u některých, když budou na stránkách dějin odhaleny skutky jejich životů. (2T 160)

Každý dobrý i každý špatný skutek, a jeho vliv na ostatní, je odhalen Zpytatelem srdcí, jemuž je každé tajemství zjevné. A odplata bude podle pohnutek, které vedly k činu. (2T 520)

Příchod Kristův „blízký jest a rychlý velmi.“ (Sof 1,14) Čas, ve kterém máme pracovat, je krátký, a muži i ženy hynou. …

Potřebujeme, aby se nás zmocnila ta moc Boží, která obrací člověka, abychom rozuměli potřebám hynoucího světa. Břímě mého poselství pro vás je toto: Připravte se, připravte se vstříc Pánu. Ozdobte své lampy a nechť světlo pravdy vyzařuje na cesty a mezi ploty. Je zde svět, který musí být varován před blízkým příchodem konce všech věcí. …

Usilujme o nové obrácení. Potřebujeme, aby s námi byla přítomnost Božího svatého Ducha, aby byla naše srdce obměkčena a abychom nevnesli do díla tvrdého ducha. Modlím se, aby se Duch svatý plně zmocnil našich srdcí. Jednejme jako dítky Boží, které se k Němu obracejí o radu, připravené vykonat Jeho plány, kdekoli se naskytnou. Takovými lidmi bude Bůh oslaven, a ti, kteří budou svědky naší horlivosti, řeknou: Amen i amen. (9T 105-108)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Odplata Jeho bude s Ním - Kniha - Maranatha - Pán prichádza