Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Odpovědi přinášející uspokojení

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Odpovědi přinášející uspokojení

„Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.“ (Iz 55,9)

Naše plány nejsou vždy Božími plány. …

Ten, který nám rozumí lépe než rozumíme sami sobě, nám často ve své láskyplné péči a zájmu o nás nechce dovolit, abychom sobecky hledali uspokojení své vlastní ctižádosti. … Často naše plány selhávají, aby Boží plány s námi mohly být úspěšné. …

V životě, který má přijít, budou zjevena tajemství, která nás zde trápila a byla pro nás zklamáním. Poznáme, že naše domněle nevyslyšené modlitby a zklamané naděje nám byly těmi nevětšími požehnáními. (MH 473,474)

Dnes nejsme dostatečně vyspělí v duchovním poznání, abychom porozuměli Božím tajemstvím. Ale když se připojíme k nebeské rodině, tato tajemství budou před námi odhalena. …

Tehdy bude mnohé zjeveno na vysvětlení záležitostí, o kterých Bůh nyní mlčí, protože nerozumíme a nedoceňujeme to, co bylo z věčných tajemství oznámeno. Budou objasněny cesty Prozřetelnosti; budou odhalena tajemství milosti skrze Krista. To, co nyní rozum není schopen pochopit, co je těžké k porozumění, bude objasněno. Uvidíme řád v tom, co se nám jevilo jako nevysvětlitelné; moudrost ve všem, co bylo utajeno; dobrotu a odpouštějící milost ve všem, co bylo sděleno. Pravda, prosta vší nejasnosti, bude mysli odhalena v jednolitém celku a její jasnost bude snesitelná. Srdce bude pohnuto, aby pělo radostí. Sporné otázky budou navždy ukončeny a všechny těžkosti vyřešeny. (6BC 1091)

Vše, co nás v Božím prozřetelném vedení mátlo, nám bude v budoucím světě vyjasněno. Věci těžké k porozumění pak budou vysvětleny. Tajemství milosti budou před námi odhalena. Tam, kde naše omezená mysl nacházela jen zmatek a nevyplněná zaslíbení, uvidíme nejdokonalejší a nejkrásnější soulad. Poznáme, že nekonečná láska určila zkušenosti, které se zdály být nejobtížnějšími. Když si uvědomíme něžnou péči Toho, který působí, aby všechny věci napomáhaly k našemu dobrému, budeme se veselit radostí nevýslovnou a plnou slávy. (dle 1Petr 1,8; KJB) (9T 286)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Odpovědi přinášející uspokojení - Kniha - Maranatha - Pán prichádza