Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Okuste sami

„Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.“ (Ž 34,8)

Jak můžeme poznat sami Boží dobrotu a Jeho lásku? Žalmista nám neříká: slyšte a poznejte, čtěte a poznejte, nebo věřte a poznejte; nýbrž: „Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin.“ Namísto spoléhání se na slova jiných, okuste sami.

Zkušenost je poznání odvozené z praktického vyzkoušení. To, co dnes nejvíce potřebujeme, je praktické náboženství odvozené ze zkušenosti. …Někteří - ba přemnozí - znají náboženskou pravdu jen teoreticky, nikdy však nepocítili obnovující moc božské milosti na svých vlastních srdcích. …Věří v Boží hněv, nevynakládají však žádné opravdové úsilí, aby mu unikli. Věří v nebesa, nepřinášejí však žádnou oběť, aby je získali. …Znají lék proti hříchu, ale neužívají jej. Znají pravdu, ale nemají v ní zalíbení. Všechno jejich poznání jen zvyšuje jejich odsouzení. Nikdy neokusili a ze zkušenosti nepoznali, že Hospodin je dobrý.

Stát se Kristovým učedníkem znamená zapřít sám sebe a následovat Ježíše, ať se o nás mluví dobré či zlé. …Každá oblíbená choutka, která je překážkou našemu náboženskému životu, musí být odstraněna. …Vynaložíme úsilí a přineseme oběť úměrnou hodnotě cíle, kterého máme dosáhnout? Každé společenství, které vytváříme, jakkoli omezené, zanechává na nás určitý vliv. O míře, kterou se poddáváme tomuto vlivu, rozhodne stupeň důvěrného obeznámení, stálost styku a naše láska a úcta k tomu, s nímž se stýkáme. Tak i známostí a společenstvím s Kristem se můžeme stát podobnými Jemu, jedinému bezvadnému Vzoru.

Obecenství s Kristem - jak nevýslovně převzácné! Je naší předností těšit se z takového společenství, jestliže se budeme snažit, jestliže přineseme jakoukoliv oběť, abychom je dosáhli. (5T 221-223).

A tak může jeden každý ze své vlastní zkušenosti „zpečetit to, že Bůh pravdomluvný jest.“ (Jan 3,33). …Může osvědčit: „Potřeboval jsem pomoc a našel jsem ji v Ježíši. Každá moje potřeba byla splněna, hlad mé duše ukojen. …Věřím v Ježíše, neboť On je mi božským Spasitelem. Věřím Bibli, neboť jsem shledal, že je Božím hlasem mé duši.“ (8T 321).

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Okuste sami - Kniha - Maranatha - Pán prichádza