Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Osobní svědectví druhým

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Osobní svědectví druhým

„Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Proč všichni, kdo tvrdí, že milují Boha, neusilují předat světlo svým sousedům a přátelům, aby již déle nezanedbávali toto velké spasení? Kristus vydal sám sebe na strašnou a potupnou smrt, odhaluje tak svá veliká duševní muka, aby zachránil hynoucí. Ach, Kristus je mocen, Kristus je ochoten, Kristus touží zachránit všechny, jež k Němu přijdou!

Mluvte s lidmi, kteří jsou v nebezpečí a nechť pohlédnou na Ježíše na kříži, umírajícího proto, aby jim mohl odpustit. Mluvte k hříšníku svým vlastním srdcem přetékajícím něžnou, soucitnou láskou Kristovou. Nechť je ve vašem srdci hluboká upřímnost; avšak od toho, kdo se pokouší získat duši, aby pohlédla a žila, nesmí zaznít nevlídný, ostrý tón.

Předně nechť je vaše vlastní duše zasvěcena Bohu. Ať je vaše srdce zlomeno, když vzhlížíte na našeho Přímluvce v nebesích. Potom, se srdcem zjemněným a poddaným, můžete oslovit kající hříšníky jako ten, který si uvědomuje moc vykupující lásky. Modlete se s těmito lidmi, vírou je přivádějte k úpatí kříže; povznášejte jejich mysli vzhůru se svou myslí a upevněte jejich oko víry tam, kam vzhlížíte vy, na Ježíše nesoucího hříchy světa. Veďte je k tomu, aby odvrátili pohled od svého ubohého, hříšného „já“ ke Spasiteli, a vítězství je získáno. Sami uzří Beránka Božího, který snímá hřích světa. Poznají Cestu, Pravdu i Život. Slunce spravedlnosti rozlévá své jasné paprsky do srdce. Mocný proud vykupující lásky se vlévá do vyprahlé a žíznivé duše a hříšník je zachráněn pro Ježíše Krista.

Kristus ukřižovaný - mluvte o tom, modlete se za to, zpívejte o tom a to zlomí a přesvědčí srdce. Získávat lidi pro Krista - to je moc a moudrost Boží. Formální, naučené odpovědi, pouhé předkládání logických zdůvodnění přinesou jen málo dobrého. Obměkčující lásku Boží v srdcích Jeho pracovníků rozeznají ti, pro něž pracují. Duše žízní po vodě života. Nebuďte prázdnými cisternami. Zjevíte-li jim lásku Kristovu, budete moci vést hladovějící a žíznící duše k Ježíši a On jim dá chléb života a vodu spasení. (6T 66,67).

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Osobní svědectví druhým - Kniha - Maranatha - Pán prichádza