Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Pláč, nebo radost?

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Pláč, nebo radost?

„Pominula žeň, dokonalo se léto, a my nejsme vyproštěni.“ (Jer 8,20)

Vyzývám členy našich sborů, aby nepřehlíželi naplňování znamení časů, která tak jasně hovoří o blízkosti konce. Ach, jak mnozí, kteří neměli zájem o spásu svých vlastních duší, brzy hořce zapláčou: „Pominula žeň, dokonalo se léto, a my nejsme vyproštěni!“

Ó, kéž bychom nezapomínali, že žijeme v čase soudu a naše případy jsou projednávány na soudu! Nyní je čas bdít a modlit se, skoncovat se vším hověním vlastním zálibám, vší pýchou, vším sobectvím. Vzácné chvíle, které nyní mnozí více než promarňují, by měly být věnovány rozjímání a modlitbám. Mnozí z těch, kdož vyznávají, že ostříhají přikázání Boží, se věnují svým zálibám namísto své povinnosti. V jejich současném stavu nejsou hodni věčného života. Těmto bezstarostným a lhostejným chci říci: Vaše prázdné myšlenky, vaše nelaskavá slova, vaše sobecké činy jsou zapsány v nebeské knize. Andělé, kteří byli přítomni modlářskému Balsazarovu hýření stojí vedle vás, když zneuctíváte svého Vykupitele. Smutně se od vás odvracejí, zarmouceni tím, že znovu křižujete Krista a vystavujete Ho veřejné hanbě. …

V den své korunovace Kristus neuzná za své ty, kteří ponesou poskvrnu, vrásku neb cokoli takového. (Efez 5,27). Ale svým věrným dá koruny věčné slávy. Ti, kdož nechtěli, aby nad nimi Kristus kraloval (Luk 19,14), Jej uvidí obklopeného armádou vykoupených, z nichž každý ponese nápis: „HOSPODIN - SPRAVEDLNOST NAŠE.“ Uvidí hlavu, která kdysi byla korunována trnovou korunou, jak je korunována diadémem slávy.

V ten den se budou vykoupení skvít v slávě Otce a Jeho Syna. Nebeští andělé, hrající na své zlaté harfy, budou vítat Krále a ty, kdož jsou trofejemi Jeho vítězství - ty, kdož byli umyti a zbíleni v krvi Beránka. Píseň vítězství se bude všude rozléhat, naplňujíc celé nebe. Kristus zvítězil. Vchází do nebeských dvorů doprovázen svými vykoupenými - svědky toho, že Jeho utrpení a oběť nebyly zbytečné. (RH 24.11.1904).

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Pláč, nebo radost? - Kniha - Maranatha - Pán prichádza