Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Pravda zvítězí

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Pravda zvítězí

„Tedy anděl ... přisáhl skrze živého na věky věků ... že již více času nebude.“ (Zj 10,5.6)

Poselství 14. kapitoly Zjevení, zvěstující, že nadešla hodina Božího soudu, je dáno v době konce. A anděl z 10. kapitoly Zjevení je představen, jak stojí jednou nohou na moři a jednou na zemi, na znamení, že poselství se dostane do dalekých zemí, i za oceán, i ostrovy v moři uslyší zvěstování posledního varovného poselství. …

„Tedy anděl, kteréhož jsem viděl stojícího na moři a na zemi, pozdvihl ruky své k nebi, a přisáhl skrze živého na věky věků, kterýž stvořil nebe i to, což v něm jest, a zemi i to, což na ní jest, a moře i to, což v něm jest, že již více času nebude.“ (Zj 10,5.6) Toto poselství oznamuje konec prorockých údobí. Zklamání těch, kteří věřili, že spatří našeho Pána v roce 1844, bylo opravdu trpké těm, kteří tak nadšeně očekávali Jeho příchod. Bylo to řízení Páně, aby toto zklamání přišlo. …

Na církev nepadl ani jediný mrak, na nějž by ji Bůh nebyl připravil; proti dílu Božímu nepovstal ani jeden vliv, aby působil proti němu, kromě toho, který Bůh předvídal. Vše se událo tak, jak skrze své proroky předpověděl. Nenechal svou církev v temnotách a opuštěnou, ale skrze proroky naznačil, co se stane a svou prozřetelností, která zasáhla na určeném místě do dějin světa, způsobil to, co Jeho svatý Duch vnukl prorokům jako proroctví. Všechny Jeho úmysly budou splněny a potvrzeny. Jeho Zákon je spojen s Jeho trůnem a ani spojené úsilí satana s lidským působením tento trůn nemohou zničit. Bůh pravdu vdechl a také ji chrání. Ona bude žít a bude mít úspěch, i když se někdy může zdát, že je zastíněna. Kristovo evangelium je Zákon zjevený v povaze. Podvody namířené proti němu, každá obhajoba lži, každý blud vymyšlený satanovými nástroji, budou nakonec navždy zlomeny a vítězství pravdy zazáří jako polední slunce. Slunce spravedlnosti zazáří a zdraví bude na paprscích jeho a celá země bude naplněna Jeho slávou. (2SM 107,108)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Pravda zvítězí - Kniha - Maranatha - Pán prichádza