Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Před radami a soudními dvory světa

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Před radami a soudními dvory světa

„Nýbrž mluviti budu o svědectvích tvých i před králi, a nebudu se hanbiti.“ (Žalm 119,46)

Ve velkém závěrečném díle se setkáme s těžkostmi, se kterými nevíme, jak se vypořádat. Nezapomeňme však, že tři hlavní nebeské mocnosti pracují, že božská ruka spočívá na kormidle, a že Bůh přivede své úmysly k uskutečnění. (Ev 65)

Přijde čas, kdy budeme pro Jeho jméno přiváděni do sněmů a před tisíce lidí, a každý bude muset vydat počet ze své víry. (RH 18.12.1888)

Každé stanovisko pravdy, zastávané naším lidem, vyvolá kritiku nejpřednějších myslitelů; ti nejvyšší ze znamenitých lidí světa budou přivedeni do styku s pravdou, a proto každé tvrzení, které zastáváme, musí být kriticky prozkoumáno a přezkoušeno Písmem. Nyní se zdá, že jsme přezíráni, ale nebude tomu tak vždy. V činnosti jsou síly, které nás mají uvést do popředí. A jestliže naše výklady pravdy budou moci být rozcupovány na kousky historiky či těmi nejznamenitějšími lidmi světa, bude to učiněno. (Ev 69)

Pán Ježíš dá svým učedníkům výmluvnost a moudrost, kterým se jejich protivníci nebudou moci ani postavit na odpor, ani jim odolat. Ti, jež dříve nemohli argumentováním přemoci satanovy podvody, ponesou kladné svědectví, které přivede do úzkých takzvaně vzdělané lidi. Ze rtů neučených budou splývat slova s tak přesvědčující mocí a moudrostí, že se lidé začnou obracet k pravdě. Tisíce budou jejich svědectvím obráceny.

Proč tuto moc, které se vzdělanému nedostává, bude mít nevzdělaný? Tento nevzdělaný člověk skrze víru v Krista vešel do ovzduší čisté, neporušené pravdy, zatímco ten vzdělaný se od ní odvrátil. Prostý člověk je Kristovým svědkem. Nemůže se odvolávat na historické údaje nebo takzvanou vyšší vědu, ale ze slova Božího shromažďuje mocné důkazy. Pravda, kterou pronáší pod vnuknutím Ducha, je tak čistá a pozoruhodná a přináší s sebou tak nepopiratelnou moc, že je nemožno jeho svědectví popřít. (MS 53, 1905)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Před radami a soudními dvory světa - Kniha - Maranatha - Pán prichádza