Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Připrav se na setkání se svým Bohem

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Připrav se na setkání se svým Bohem

„A protož takť učiním, ó Izraeli, a poněvadž takť učiniti míním, připraviž se vstříc Bohu svému, ó Izraeli.“ (Am 4,12)

Mnozí si neuvědomují, jací musí být, aby v době soužení mohli žít před tváří Boží bez Velekněze ve svatyni. Ti, kteří obdrží pečeť živého Boha a budou chráněni v době soužení, musí plně zrcadlit obraz Ježíšův. (EW 71)

Jejich roucha musí být bez poskvrny, jejich povaha musí být očištěna od hříchu pokropením krví. Skrze milost Boží a jejich vlastní vytrvalé úsilí se musí stát vítězi v boji se zlem. Zatímco v nebi probíhá vyšetřující soud, zatímco hříchy kajících věřících jsou odstraňovány ze svatyně, lid Boží na zemi musí vykonat zvláštní dílo očištění, tj. odložení hříchu. (GC 425)

Viděla jsem, že mnozí zanedbali tak nezbytnou přípravu a vzhlíželi k době „rozvlažení“ a „pozdního deště,“ jakoby je měla uzpůsobit k tomu, aby obstáli ve dni Hospodinově a mohli žít před Jeho tváří. Ó, jak mnohé jsem viděla v době soužení bez ochrany! Zanedbali nezbytnou přípravu, a proto nemohli obdržet rozvlažení, které všichni musí mít, aby je uzpůsobilo žít před tváří svatého Boha. (EW 71)

Ti, kteří odmítli nechat se otesat proroky a nedokázali očistit své duše poslušenstvím celé pravdy, ti, kteří byli ochotni věřit, že jejich stav je daleko lepší než odpovídá skutečnosti, dojdou až do doby vylévání posledních ran a tehdy poznají, že pro stavbu potřebovali být otesáni a přizpůsobeni. …

Viděla jsem, že nikdo nemohl obdržet „rozvlažení,“ pokud nezvítězil nad každou slabostí, pýchou, sobectvím, láskou ke světu a nad každým špatným slovem a činem. Proto musíme přicházet stále blíž a blíže k Pánu a vážně usilovat o nezbytnou přípravu, která nás zmocní obstát v boji ve dni Hospodinově. (viz Ez 13,5) Pamatujme všichni, že Bůh je svatý a že pouze svaté bytosti mohou trvale přebývat v Jeho přítomnosti. (EW 71)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Připrav se na setkání se svým Bohem - Kniha - Maranatha - Pán prichádza