Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Rodiny budou znovu spojeny

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Rodiny budou znovu spojeny

„Takto praví Hospodin: Zdrž hlas svůj od pláče, a oči své od slz, nebo tvé dílo bude odměněno, praví Hospodin; navrátí se opět ze země nepřítele. Ve tvém konci je naděje, dí Hospodin, že tvé dítky se opět navrátí do svého kraje.“ (Jer 31,16.17; KJB)

Kristus přichází s oblaky a slávou velikou. Množství zářících andělů Jej bude provázet. Přijde, aby vzkřísil mrtvé a proměnil žijící svaté od slávy v slávu. Přijde, aby poctil ty, kteří Jej milovali a zachovávali Jeho přikázání, a aby je pobral k sobě samému. Nezapomněl na ně a nezapomněl ani na své zaslíbení. Rodinná pouta se opět spojí. (DA 632)

Den Boží zjeví, kolik je svět dlužen zbožným matkám.…

Až zasedne soud a knihy budou otevřeny; až veliký Soudce vyřkne: „To dobře,“ a koruna nesmrtelné slávy bude vstavena na čelo vítěze, mnozí pozvednou své koruny před tváří shromážděného vesmíru a ukazujíce na své matky, řeknou: „Ona mne učinila vším, čím jsem skrze milost Boží. Její naučení, její modlitby, byly požehnány k mému věčnému spasení.“ (ST 11.10.1910)

S nevýslovnou radostí patří rodiče na korunu, roucho, harfu, jež jsou dány jejich dítkám. Dny naděje a strachu jsou u konce. Mohlo se zdát, že símě, zaseté se slzami a modlitbami, je zaseto nadarmo, ale nakonec je jejich žeň sklizena s radostí. Jejich děti byly vykoupeny. (ST 1.7.1886)

Ó, jak předivné vykoupení! o němž se dlouho mluvilo, v nějž se dlouho doufalo, o němž se přemýšlelo s dychtivým očekáváním, jemuž však nebylo nikdy plně porozuměno. (GC 645)

Svým věrným následovníkům byl Kristus na každý den společníkem a důvěrně známým přítelem. Žili v úzkém spojení, ve stálém společenství s Bohem. Nad nimi vzešla sláva Hospodinova. V nich se odráželo osvícení známosti slávy Boží v tváři Ježíše Krista. (dle 2Kor 4,6) Nyní se radují z jasných paprsků jasu a slávy Krále v Jeho majestátu. Jsou připraveni pro nebeské společenství, neboť mají nebe ve svých srdcích. (COL 421)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Rodiny budou znovu spojeny - Kniha - Maranatha - Pán prichádza