Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Satan je svázán

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Satan je svázán

„I viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své. I chopil draka, hada toho starého, kterýž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let.“ (Zj 20,1.2)

Pisatel Zjevení předpovídá vypovědění satana a stav zmatku a zpustošení, ve který má být země přeměněna, a prohlašuje, že tento stav bude trvat tisíc let. Po vylíčení scén druhého příchodu Páně a zničení bezbožných, proroctví pokračuje: „Viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své. I chopil draka, hada toho starého, kterýž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let. A uvrhl ho do propasti, i zavřel, a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo tisíc let; neboť potom musí býti propuštěn na malý čas.“ (Zj 20,1-3)

To, že výraz „propast“ (bezedná propast – KJB) představuje zemi ve stavu zmatku a tmy, je zjevné z jiných částí Písma. Ohledně stavu země „na počátku“ biblický zápis říká, že země „byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí.“ (1Moj 1,2) Proroctví učí, že země bude, alespoň částečně, navrácena do tohoto stavu. Prorok Jeremiáš, vzhlížeje k onomu velikému dni Božímu, prohlašuje: „Hledím-li na zemi, a aj, nesličná jest a prázdná; pakli na nebe, není na něm žádného světla. Hledím-li na hory, a aj, třesou se, a všickni pahrbkové pohybují se. Hledím-li, a aj, není žádného člověka, a všeliké ptactvo nebeské zaletělo. Hledím-li, a aj, pole úrodné jest pouští, a všecka města jeho zbořena jsou.“ (Jer 4,23-26)

Zde má mít satan se svými zlými anděly domov po tisíc let. Omezen na zemi, nebude mít přístup k jiným světům, aby sváděl a obtěžoval ty, kteří nikdy nepadli. V tomto smyslu je svázán - nezůstalo zde žádného, na němž by mohl uplatňovat svoji moc. Je zcela izolován od díla podvodu a zkázy, které po tak mnoho století bylo jeho jediným potěšením. (GC 658,659)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Satan je svázán - Kniha - Maranatha - Pán prichádza