Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Satan se bude vydávat za Krista - II.

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Satan se bude vydávat za Krista - II.

„A není div. Nebo i sám satan proměňuje se v anděla světlosti.“ (2Kor 11,14)

Satan si připravuje své podvody tak, aby ve svém posledním válečném tažení proti lidu Božímu nebyl jimi poznán. „A není div. Nebo i sám satan proměňuje se v anděla světlosti.“ … Satan učiní vše, co bude v jeho moci, aby Boží lid sužoval, pokoušel a svedl.

Ten, který se opovážil postavit proti našemu Pánu a pokoušet a popichovat jej, který měl moc vzít jej na svých pažích a vynést na vrchol chrámu a na velmi vysokou horu, ten bude podivuhodně uplatňovat svou moc na nynější pokolení, které je, co se týče moudrosti, daleko níže nežli jeho Pán a které je téměř zcela nevědomé o satanově prohnanosti a síle.

Předivným způsobem zapůsobí na ty, kteří jsou přirozeně nakloněni činit jeho příkazy. (MYP 51,52)

Přijde, vydávaje se za Krista a bude činit mocné divy. A lidé budou padat a klanět se mu jako Ježíši Kristu.

Bude nám přikazováno, abychom se klaněli této bytosti, kterou svět bude oslavovat jako Krista. Co máme dělat? Říci jim, že Kristus nás varuje právě před takovým protivníkem, který je nejhorším nepřítelem člověka, avšak tvrdí, že je Bohem. A že když se zjeví Kristus, bude to s mocí a slávou velikou, doprovázen anděly v počtu stokrát tisíc tisíců a desetkrát sto tisíců; a že když přijde, poznáme Jeho hlas. (6BC 1105,1106)

Přichází čas, kdy satan bude činit divy přímo před vašima očima, prohlašuje se za Krista. A pokud vaše nohy nebudou pevně utvrzeny v pravdě Boží, potom budete svedeni ze svého základu. (7BC 911)

Satan je odhodlán pokračovat v boji až do konce. Přicházeje jako anděl světlosti a prohlašuje se za Krista, podvede svět. Ale jeho triumf bude krátký. Žádná vichřice či bouře nemůže pohnout těmi, jejichž nohy jsou pevně postaveny na zásadách věčné pravdy. Budou schopni obstát v onom čase téměř všeobecného odpadnutí. (6BC 1106)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Satan se bude vydávat za Krista - II. - Kniha - Maranatha - Pán prichádza