Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Symbolika poselství tří andělů

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Symbolika poselství tří andělů

„Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný.“ (Mal 4,5)

Aby lidé byli připraveni obstát ve velikém dni Božím, mělo být dokonáno adventním hnutím velké dílo nápravy. Bůh viděl, že mnozí z Jeho vyznávajícího lidu nebudují pro věčnost, a ve svém milosrdenství hodlal poslat poselství výstrahy, aby je vyburcoval z jejich strnulosti a přivedl je k tomu, aby se připravili na příchod Páně.

Tato výstraha je znázorněna ve Zjevení 14. Zde je představeno trojnásobné poselství, jak je hlásáno nebeskými bytostmi a po nich okamžitě následuje příchod Syna člověka, aby požal „žeň země.“ (GC 311)

Andělé jsou představeni, jak letí po prostředku nebe vyhlašujíce světu poselství výstrahy majíce přímé působení na lidi žijící v posledních dnech této pozemské historie. Nikdo neslyší andělský hlas, protože tito andělé jsou symbolem pro lid Boží, který pracuje v souladu s celými nebesy.(LS 429)

Poselství tří andělů se mají spojovat, předávajíce své trojnásobné světlo světu. Ve Zjevení Jan říká: „Viděl jsem jiného anděla sestupujícího z nebe, majícího velikou moc, a země byla osvícena jeho slávou.“ (Zj 18,1; KJB) … Tímto je představeno hlásání posledního trojnásobného varovného poselství světu. (7BC 985)

Zjevení 18 ukazuje na dobu, kdy následkem odmítnutí trojnásobného varování ze Zjevení 14,6–12, církev plně dosáhne stavu předpovězeného druhým andělem, a lid Boží, dosud v Babylonu, bude vyzván, aby se oddělil od jeho společenství. Toto poselství je tím posledním, které kdy bude dáno světu; a ono vykoná své dílo. Když ti, kteří „neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost„ (2Tess 2,12), budou ponecháni, aby přijali mocné dílo podvodů a aby věřili lži, pak světlo pravdy zazáří na všechny, jejichž srdce jsou otevřena k přijetí tohoto světla a všechny dítky Páně, které se nachází v Babylonu, budou dbát výzvy: „Vyjděte z něho, lide můj.“ (Zj 18,4) (GC 390)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Symbolika poselství tří andělů - Kniha - Maranatha - Pán prichádza