Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Vítězství spících svatých

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Vítězství spících svatých

„Nedivtež se tomu; neboť přijde hodina, v kterouž všickni, kteříž v hrobích jsou, uslyší hlas jeho. A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na vzkříšení života, ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu.“ (Jan 5,28.29)

Dárce života povolá své vykoupené vlastnictví v prvním vzkříšení a až do oné vítězné hodiny, kdy zazní poslední zatroubení a obrovský zástup vyjde k věčnému vítězství, bude každý spící svatý zachován v bezpečí a bude střežen jako nejdražší klenot, který Bůh zná ze jména. Mocí Spasitelovou, která v nich přebývala, když byli živi, a protože byli účastníky božské přirozenosti, jsou povoláni z mrtvých. (SD 359)

„Přichází hodina,“ řekl Kristus, „v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou.“ (Jan 5,28.29; Ns) Tento hlas má zaznít všemi příbytky mrtvých; a každý svatý, který spí v Ježíši, se probudí a opustí svůj žalář. Potom ctnost povahy, kterou jsme přijali z Kristovy spravedlnosti, nás připojí k pravé velikosti toho nejvyššího řádu. (SD 359)

Slavné bude vítězství spících svatých v onom jitře vzkříšení. … Dárce života bude korunovat nesmrtelností všechny, kteří vyjdou z hrobu. (SD 359)

Tam stojí zástup vzkříšených. Jejich poslední myšlenkou byla smrt a její bolest. Poslední myšlenky, které měli, byly o hrobu, avšak nyní prohlašují: „Kde je, ó smrti, osten tvůj? Kde je, ó hrobe, vítězství tvé?“ (1Kor 15,55; KJB) … Zde stojí, konečný dotek nesmrtelnosti je na ně vložen a oni vystupují vzhůru, aby se v povětří setkali se svým Pánem. … Po obou stranách jsou zástupy andělů; … potom andělský chór udává tón vítězství, andělé ve dvou zástupech začínají zpívat a vykoupený zástup se připojuje, jako by byli pěli píseň již před tím na zemi, a zpívají. Ó, jaká hudba! Nezní žádný falešný tón. Každý hlas dosvědčuje: „Hoden jest Beránek, kterýž byl zabit.“ (Zj 5,12; KJB) Z práce duše své zří Beránek užitek, jímž je nasycen. (dle Iz 53,11) (SD 359)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Vítězství spících svatých - Kniha - Maranatha - Pán prichádza