Sk.AmazingHope.net (Na domovskej stránke) Sk.AmazingHope.net

Začíná bitva Armageddon

Kniha - Maranatha - Pán prichádza


Register - na začiatok na začiatok

Začíná bitva Armageddon

„Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, protože je Pán pánů a Král králů, a ti, kteří jsou s ním, jsou povolaní, a vyvolení, a věrní.“ (Zj 17,14; KJB)

Je nám zapotřebí studovat vylití sedmého koflíku. Síly zla se nevzdají bez boje. Ale Prozřetelnost má úlohu, kterou sehraje v bitvě Armageddon. Když bude země osvícena od slávy anděla z 18. kapitoly Zjevení, náboženské síly, jak dobré tak i zlé, se probudí ze spánku a vojska živého Boha vytáhnou do boje. (7BC 983)

Čtyři mocní andělé zadržují mocnosti této země, dokud nebudou Boží služebníci na svých čelech znamenáni pečetí. Národy světa touží po boji, jsou však zadržovány těmito anděly. Až bude vliv této zdržující moci odstraněn, přijde čas soužení a úzkosti. Budou vymyšleny smrtelné válečné zbraně. Lodě se svým živým nákladem budou pohřbeny v mořských hlubinách. Všichni, kdo nebudou mít ducha pravdy, se sjednotí pod vedením satanských nástrojů. Mají však být drženy pod kontrolou, dokud nepřijde čas veliké bitvy Armageddon. (7BC 967)

Všechny formy zla mají propuknout do nesmírné činnosti. Zlí andělé se spojují se zlými lidmi, a protože jsou v neustálém sporu a získali zkušenost jak nejlépe podvádět a bojovat a protože se po staletí posilují, nevzdají se v posledním velkém závěrečném zápase bez zuřivého boje. Celý svět se bude nacházet buď na jedné, či druhé straně. Bitva Armageddon započne a tento den nesmí nikoho z nás zastihnout spícího. Musíme být zcela probuzeni a mít olej ve svých nádobkách spolu s lampami tak, jako moudré panny. …

Moc Ducha svatého musí být na nás a Kníže vojska Hospodinova bude stát v čele nebeských andělů, aby vedl bitvu. Před námi se mají ještě odehrát vážné události. Má znít jedna trouba za druhou, jeden koflík za druhým má být vylit na obyvatele země. Právě před námi jsou události nesmírné důležitosti. (7BC 982)

Register - na začiatok na začiatok

Sk.AmazingHope.net - Začíná bitva Armageddon - Kniha - Maranatha - Pán prichádza